คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์  หรือ เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น (อังกฤษ: Gas compressor) เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็น เพื่อทำให้แก๊สมีอุณหภูมิสูงมากพอที่จะถ่ายความร้อนให้กับหรือน้ำหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสม

คอมเพรสเซอร์

หน้าที่ของคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นสถานะ แก๊ส  ให้แก๊สมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึงระดับที่จะถ่ายความร้อนให้กับอากาศ หรือน้ำได้ และสารทำความเย็นจะคืนสู่สถานะเหลวเพื่อหมุนเวียนตามวัฏกรรมอีก

ประเภทของคอมเพรสเซอร์

เครื่องอัดแก๊สสารทำความเย็นที่ใช้มากมี 3 ประเภทคือ

Reciprocating (Reciprocating Compressor)
Rotary (Rotary Compressor)
Centrifugal Compressor

การทำงานของคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์(Compressor) ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดของระบบทำความเย็น ด้วยการทำหน้าที่เพิ่มความดันให้กับสารทำความเย็นที่อยู่ในสถานะเป็นไอ โดยคอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่เป็นไอความดันต่ำจากเครื่องระเหย (Evaporator) เข้ามาทางท่อดูดของคอมเพรสเซอร์และอัดไอของสารทำความเย็นนี้ให้มีความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้น ก่อนจะส่งไปยังคอนเดนเซอร์ (Condensor) ต่อไป

กระบวนการอัดไอให้กับสารทำความเย็นด้วยคอมเพรสเซอร์นี้ เป็นกระบวนการที่ทำให้สารทำความเย็นในรูปแบบไอนั้นกลับมาสู่สถานะของเหลวอีกครั้ง เนื่องจากสารทำความเย็นจะต้องวิ่งไปทั้งระบบทำความเย็นและสามารถกลับคืนสู่สภาวะพร้อมใช้งานได้อีกครั้ง (แนบลิงค์บทความสารทำความเย็น)

จำแนกคอมเพรสเซอร์ตามวิธีการอัด (Compression Methods)

การอัดไอของคอมเพรสเซอร์นั้นถูกจำแนกเป็นหลายรูปแบบตามวิธีการอัดเชิงปริมาตร ดังต่อไปนี้

1. แบบลูกสูบ (Reciprocation Type)

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ อาศัยการทำงานของเพลาข้อเหวี่ยง (Crank Shaft) ขับให้ลูกสูบเกิดการดูดอัด โดยลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาในลักษณะเส้นตรงอยู่ในกระบอกสูบที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงเป็นจังหวะการดูดไอสารทำความเย็นผ่านลิ้นดูด จากนั้นสารทำความเย็นจะถูกกักไว้ในกระบอกสูบ เมื่อกระบอกสูบเลื่อนขึ้นจะทำให้เกิดความดันสูงขึ้นดันให้ลิ้นเปิดและสารทำความเย็นไหลออกเพื่อไปยังระบบต่อไป

2. แบบโรตารี่ (Rotary Type)

คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ มีความคล้ายกับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ โดยมีลูกปืนเป็นตัวฉีดและอัดสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ นิยมใช้กับเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเนื่องจากเสียงเงียบและสั่นสะเทือนน้อย โดยคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่แบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ เครื่องอัดโรตารี่แบบลูกสูบหมุน และเครื่องอัดโรตารี่แบบใบพัดหมุน

1. เครื่องอัดโรตารี่แบบลูกสูบหมุน

ที่ประกอบด้วยลูกสูบหมุนที่เป็น Roller ทำจากเหล็กเหนียวหมุนรอบเพลาลูกเบี้ยว โดยถูกประกอบเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องอัด เมื่อสารทำความเย็นถูกดูดเข้าสู่เสื้อสูบจากท่อดูดในช่องว่างระหว่าง Roller จะทำให้สารทำความเย็นถูกอัดไปตามช่องว่างเหล่านั้นก่อนส่งต่อไปยังระบบต่อไป

2. เครื่องอัดโรตารี่แบบใบพัดหมุน

ที่ประกอบด้วยใบพัดหมุนในช่องของเพลาลูกเบี้ยว โดยใบพัดจะหมุนสารทำความเย็นเข้ามาอยู่ระหว่างใบพัดแล้วไอของสารทำความเย็นจะถูกอัดอยู่ในบริเวณนั้นโดยมีวาล์วกั้นไม่ให้สารทำความเย็นไหลย้อนกลับ

3. แบบสโครล์หรือแบบก้นหอย (Scroll Type)

คอมเพรสเซอร์แบบสโครล์หรือแบบก้นหอย มักจะใช้กับเครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller) ขนาดใหญ่ เนื่องจากเป็นคอมเพรสเซอร์ที่สามารถขับเคลื่อนปริมาณของสารทำความเย็นได้มาก โดยการนำเอาข้อดีของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและโรตารี่มารวมกันทำให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น

การทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบสโครล์อาศัยการทำงานของใบพัด 2 ชุด ที่เคลื่อนที่และอยู่กับที่ ขับเคลื่อนโดยอาศัยความเร็วในการหมุนใบพัดเพื่อให้เกิดแรงดันภายในคอมเพรสเซอร์

4. แบบสกรู (Screw Type)

คอมเพรสเซอร์แบบสกรู อาศัยการทำงานของสกรู 2 ตัวคือ สกรูตัวเมีย (Female Rotor) และสกรูตัวผู้ (Male Rotor) โดยสกรูตัวเมียจะอาศัยช่องเกลียวเป็นตัวเก็บสารทำความเย็น ส่วนตัวผู้จะใช้สันเกลียวรีดสารทำความเย็นออกตามแกนของสกรูทั้งสอง การทำงานของสกรูคือ ขณะที่เฟืองเริ่มหมุนสารทำความเย็นที่เป็นไอจะเข้าไปยังช่องว่างระหว่างเกลียว (Interlube Space) เมื่อสกรูหมุนต่อไปช่องทางจะถูกปิดโดยตัวเกลียว ทำให้สารทำความเย็นถูกอัดอยู่ภายในจนกระทั่งสารทำความเย็นนั้นไหลไปจนสุดร่องเกลียวแล้วจะถูกปล่อยออกไปทางช่องจ่ายสารทำความเย็นต่อไป  

5. แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Type)

คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ใช้ได้ดีกับระบบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ มีโครงสร้างเป็นใบพัดและมีการดูดอัดสารทำความเย็นด้วยแรงเหวี่ยง โดยสารทำความเย็นในสถานะเป็นไอจะถูกดูดเข้ามาที่แกนกลางของคอมเพรสเซอร์และถูกเหวี่ยงตัวด้วยใบพัดทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

การหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์เดียวในระบบทำความเย็นที่ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ในคอมเพรสเซอร์ เช่น แหวนและกระบอกสูบ ในขณะที่มีการทำงานของน้ำมันหล่อลื่นนั้นจะมีบางส่วนเล็ดลอดเข้าไปปะปนกับสารทำความเย็นภายในคอมเพรสเซอร์ ดังนั้นการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นจะต้องไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีกับสารทำความเย็น รวมถึงภายในระบบจะต้องไม่มีความชื้นเพราะจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมสภาพและเกิดตะกรันอุดตันในระบบได้

สำหรับน้ำมันคอมเพรสเซอร์ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. ให้ฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงเพื่อการหล่อลื่นที่สมบูรณ์

2. มีความคงตัวต่อความร้อนสูง ไม่สลายตัวเป็นเขม่าได้ง่าย

3. มีความคงตัวทางเคมีสูง โดยจะไม่ทำปฏิกิริยากับสารทำความเย็นและไม่เสื่อมภาพได้ง่ายเพื่อป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวและกัดกร่อนชิ้นส่วนในระบบ

4. มีจุดไหลเทต่ำ (Low Pour Point) น้ำมันหล่อลื่นจะต้องไม่ผสมตัวกับสารทำความเย็นเพราะจะทำให้เกิดการแข็งตัวอุดตันในบริเวณที่เย็นจัดได้

5. มีจุดการเกิดไขต่ำ (Low Floc Point) เพื่อป้องการการจับตัวเป็นไขเมื่อสัมผัสการสารทำความเย็นในบริเวณที่เย็นจัด

สรุป

การทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ แต่มีหลักการเดียวกันคือทำให้สารทำความเย็นในสถานะที่เป็นไอนั้นมีความดันเพิ่มขึ้น การเลือกใช้คอมเพรสเซอร์จึงต้องวิเคราะห์ตามขนาดของระบบทำความเย็นเพื่อให้ได้กระบวนกันอัดไอที่เหมาะสมต่อระบบทำความเย็นมากที่สุด
The operation of the compressor is divided into several forms But the same principle is to make the refrigerant in the vaporized state increase the pressure. Choosing a compressor must be analyzed according to the size of the cooling system in order to obtain the vapor compression process that is most suitable for the cooling system.

ถ้าคุณต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอมเพรสเซอร์ สำหรับระบบทำความเย็นของคุณ คุณสามารถติดต่อเราเข้ามาได้ที่นี่หรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างบทความนี้ ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษากับคุณอย่างเต็มที่
If you need further consultation on the compressor for your cooling system You can contact us here or leave a comment at the bottom of this article. Our team is ready to give you full advice.

หน้าที่คอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) ในระบบของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศ หมายถึงเครื่องอัดน้ำยา หรือตัวปั๊มน้ำยาแอร์นั่นเอง เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญอันนึงของระบบเครื่องทำความเย็นซึี่งทำหน้าที่ทั้ง ดูด และ อัด น้ำยาแอร์ ในสถานะแก๊สวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ทางในสถานะแก๊สวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของคำศัพท์ทางวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้ว่า “เครื่องอัดที่เป็นอุปกรณ์เพิ่มความดันของสารความเย็นที่อยู่ในสภาวะที่เป็นไอ”
Way in the state of gas, the Engineering Institute of Thailand Gave the meaning of the compressor academic term that “The compressor is a device to pressure the refrigerant in a vapor state”

In principle, the compressor will suck the refrigerant in a low-pressure and low-temperature gas-heated state from the evaporator. (Or the evaporator panel) through the suction tube (Suction) into the suction of the compressor. Then compress this gas to have a higher pressure and a higher temperature. Sent to the condenser (Hot coil) through the discharge tube To condense into a liquid in the condenser by cooling off the liquid again.

จะเห็นได้ว่าในวงจรเครื่องทำความเย็น คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ำ น้ำยาแอร์ที่ถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สความดันต่ำ และน้ำยาที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สซึ่งมีความดันสูง หลังการล้างแอร์ ช่างล้างแอร์หรือช่างซ่อมแอร์ต้องตรวจดูน้ำยาแอร์ของลูกค้าว่าน้ำยาแอร์พร่องหรือไม่ บางคนคิดว่าน้ำยาแอร์มีสภาพเป็นน้ำหรือของเหลว แต่จริงๆ มันเป็นสารเคมีที่กลายสภาพได้ตามกำลังอัด และสามารถรั่วซึมได้ทั้งตามวาวล์ศร (จุกที่เติมน้ำยา) หรือข้อต่อบานแฟร์ได้ครับ ระบบแอร์ไม่ใช่ระบบปิดที่น้ำยาจะรั่วออกไม่ได้นะครับ อย่าเข้าใจกันผิด

Maybe you’ve heard the word Motor-compressor? Because the compressor of refrigerators and air conditioners in homes Will use an electric motor as a drive (It’s inside the computer, that’s it) Sometimes the old technicians are collectively called. Motor-compressor, which is actually synonymous with air compressor, that’s it.

ส่วนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศรถยนต์ จะยึดติดอยู่กับเครื่องยนต์และถูกขับเคลื่อนโดยสายพาน ซึ่งจะมีแมกเนติกคลัตช์ช่วยควบคุมและหยุดคอมเพรสเซอร์ในขณะที่กำลังเดินเครื่องยนต์อยู่ ก็เป็นอีกระบบนึงที่มีหลักการทำงานคล้ายกับคอมของแอร์บ้าน แต่เราจะไม่พูดถึง เนื่องจากเอ็นทีแอร์เราเป็นร้านแอร์รับซ่อมแอร์บ้าน และรับซ่อมคอมเพรสเซอร์แอร์บ้านนะครับ

PG SLOT GOLD จากค่าย PG Slot พัฒนามาในรูปแบบใหม่ล่าสุดในชั่วโมงนี้ และวินาที่ใครที่ไม่รู้จักควรจะต้องรู้จักไว้เพราะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่

บทความต่อไป ทรูวิชั่น

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ตาขวากระตุก

เรื่องถัดไป

ทรูวิชั่น

เมนู