ประชุม

ประชุม

ประชุม รวมขั้นตอน มืออาชีพจัดกันอย่างไร

ประชุม กิจกรรมของกลุ่มคนที่พบกันตามกำหนดเวลา มีหลายวัตถุประสงค์เช่น เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดในการแก้ปัญหาเป็นต้น ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถ
เป็นได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้ส่งสาร บรรยายในการประชุมต่างๆหรือรายงานการประชุมวิชาการทางธุรกิจ เอกสารการประชุมบางอย่างเป็นความลับ หากเผยแพร่หรือตกอยู่ในมือของคู่แข่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจเช่น เอกสารการประชุมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่จะออกรายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาดหรือแนวทางในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเอกสารการประชุมมีหลายประเภท แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่นิยมใช้ในวงการธุรกิจคือหนังสือเชิญประชุม เอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุม

ประชุม

การประชุมทั่วไป  (General Conference หรือ Meeting)

การประชุมอย่างเป็นทางการ (Formal Meeting) ซึ่งการประชุมใหญ่ครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบหนึ่งซึ่งอาจเรียกว่าการประชุมใหญ่ หรือการประชุมใหญ่สามัญเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมีแผนมีรูปแบบของพิธีกรรมที่ชัดเจน องค์ประชุมประกอบด้วยประธานกรรมการ ประธาน รองประธาน พร้อมด้วยเลขานุการที่ประชุม และสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม หรือผู้มีส่วนร่วม ซึ่งเป็น รับผิดชอบ. ที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมมักเป็นตัวแทนจากส่วนงาน หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. นอกจากนี้ในบางครั้งอาจมีคนอีกประเภทหนึ่ง เรียกว่าผู้แทนซึ่งได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยเพื่อรับฟังหรือชี้แจงรายละเอียดประกอบตามข้อกำหนดของการประชุม

การประชุมลักษณะนี้เมื่อพิจารณาในความหมายพื้นฐานของคำว่า Conference คือการประชุมเพื่อหารือ อย่างเป็นทางการ (Consulting F Formal) เป็นการปรึกษาหารือร่วมกัน การแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพื่อจุดประสงค์ในการตัดสินใจกำหนดนโยบายกำหนดแนวทางแก้ไข หรือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในเรื่องที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นการประชุมที่ใช้บ่อยมากและพบเห็นได้ทั่วไปในหน่วยงานทั่วไปจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าใน บริษัท หรือองค์กรขนาดใหญ่มักจะมี Conference Room หรือ Meeting Room สำหรับการประชุมและปรึกษาหารือโดยเฉพาะ .

ศัพท์ที่ใช้เรียกรูปแบบของการประชุม

การประชุมเฉพาะกลุ่ม เป็นการประชุมเฉพาะผู้มีสิทธิและผู้มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้นอาจมีผู้ได้รับเชิญเป็นพิเศษเช่นกัน สำหรับการประชุมกลุ่มให้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเป็นสมาชิกได้ตามข้อบังคับเท่านั้น สำหรับการประชุมเฉพาะด้านกฎข้อบังคับเช่นการประชุมสมาคมหรือสโมสรคำว่า การประชุมใหญ่ เป็นการประชุมตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ ว่าจะต้องกระทำตามระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดือนละครั้งปีละครั้งเป็นต้น

การประชุมวิสามัญ เป็นการประชุมตามข้อบังคับที่เปิดโอกาสให้กระทำได้ตามความจำเป็นเช่นกำหนดให้ประธานมีสิทธิเรียกประชุมหรือสมาชิกจำนวนหนึ่งมีสิทธิขอให้มีการประชุมพิเศษ เมื่อมีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเร่งด่วน
การประชุมลับ เป็นการประชุมที่สมาชิกต้องการให้เป็นเช่นนั้น และได้รับการอนุมัติจากสมาชิกที่ประชุมส่วนใหญ่สิ่งที่เปิดเผยได้ ต้องเป็นมติหรือแนวทางปฏิบัติเท่านั้น และเปิดเผยตรงเวลาเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดการประชุมได้

การประชุมปรึกษา เป็นการประชุมของกลุ่มคนที่มีภารกิจร่วมกัน ผู้ที่อยู่ในปัจจุบันอาจเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป หรือชั่วคราวหรืออาจไม่อยู่ในรูปของคณะกรรมการเลยด้วย ภารกิจค้นหาความจริงกำหนดนโยบายเสนอแนะการดำเนินการ ซึ่งการประชุมจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อมีการสรุปผล
การประชุมปฏิบัติการ เป็นการพบปะกันของกลุ่มคน ที่ปฏิบัติงานประเภทเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกันจุดมุ่งหมายของการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือการแสวงหาความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด มีการบรรยายและทดลองปฏิบัติ

การประชุมสาธารณะ คือ การประชุมที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมได้ และเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆตามหัวข้อการประชุมโดยปกติแล้ว ในการประชุมสาธารณะคนในที่ประชุมแบ่งออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อภิปรายหรือวิทยากร อีกฝ่ายเป็นผู้ฟังหรือผู้ถาม

ศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การประชุมทุกประเภทมีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญมีดังนี้

ผู้จัดประชุม เป็นผู้ริเริ่มการประชุม เป็นผู้กำหนดการประชุมกำหนดเวลาการประชุม กำหนดบุคคลให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการเตรียมบันทึกผลการประชุมผู้จัดประชุม อาจเป็นบุคคลหรือคณะกรรมการ หรือองค์กรก็ได้
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม คือผู้ที่ได้รับเชิญ หรือได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามารถมีสิทธิในการหารือจัดทำข้อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและหากมีมติให้มีสิทธิออกเสียง
ผู้เข้าร่วมประชุม หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งปรากฏตัวในที่ประชุม และพร้อมที่จะทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

ประชุม

องค์ประชุม หมายถึงบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามที่ข้อบังคับได้บัญญัติไว้ว่าอย่างน้อย ต้องมีกี่คนจึงจะเปิดประชุมและดำเนินการประชุมได้ หากยังไม่ครบจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงว่ายังไม่ครบองค์ประชุม การประชุมจะไม่ดำเนินการ ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับเราจะถือว่าหากมีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุม จึงจะครบองค์ประชุม และในระหว่างการประชุมร่วมกัน ถ้าบุคคลใดออกจากการประชุมไปจนไม่ครบองค์ประชุมการประชุมจะต้องสิ้นสุดลง

How are professional-inclusive meetings organized?

Activities of a group of people meeting on a schedule There are several purposes, such as To exchange knowledge and ideas for problem solving, etc. Each participant can be both a messenger and a messenger. Lecture at various meetings or business meeting minutes. Some meeting materials are confidential.

If published or fall into the hands of a competitor, it may cause damage to the business, such as meeting documents containing information about new products to be issued, minutes of meetings with agendas on marketing strategies or guidelines for advertising products, etc. As I mentioned earlier, there are different types of meeting documents. But here we will mention only the documents related to the meetings that are commonly used in the business industry, namely the invitation letter. Agenda documents and meeting minutes

ติดต่อเรา

บทความต่อไป ดาบพิฆาตอสูร 1

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

หนังไดโนเสาร์

เรื่องถัดไป

นวัตกรรม

เมนู