ปรัชญา

ปรัชญา

ปรัชญา ศึกษาความหมายและความเป็นมาของปรัชญา

ปรัชญา ก่อนที่เราจะศึกษาความหมายและภูมิหลังของอภิปรัชญา เราควรเข้าใจก่อนว่าปรัชญาคืออะไรนักปราชญ์แบ่งออกได้อย่างไร? เพื่อเป็นรากฐานของการศึกษาและเพื่อความเข้าใจในการศึกษาสาขาวิชาปรัชญา PG รวมทั้งอภิปรัชญา

ปรัชญา

มนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่รู้จักคิด มีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันในอดีตมนุษย์สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เห็นภัยธรรมชาติจึงเกิดความสงสัยและประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นดังนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจกับสภาพเหล่านั้นโดยพยายามหาคำตอบว่าสิ่ง Slot ที่เขาเห็นมันเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร นั่นแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเกิดจากความสงสัย (Doubt) หรือความสงสัย (Wonder) เกี่ยวกับธรรมชาติ

ความพยายามในการค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่จนส่งผลให้กลุ่มคนที่มีความคิดเดียวกันเกิดขึ้นแนวคิดเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของปรัชญา เพราะมนุษย์รู้จักหาเหตุผลในสิ่งที่ได้เห็นหรือสิ่งที่ปรากฏปรัชญาจึงเกิดขึ้นด้วยวิธีคิดของมนุษย์ หรือเกิดกับมนุษย์

ปรัชญาอภิปรัชญาญาณวิทยาจิตวิทยาตรรกะ >>

ศึกษาความหมายและความเป็นมาของปรัชญา
ก่อนที่เราจะศึกษาความหมายและภูมิหลังของอภิปรัชญา เราควรเข้าใจก่อนว่าปรัชญาคืออะไรนักปราชญ์แบ่งออกได้อย่างไร? สล็อต เพื่อเป็นรากฐานของการศึกษาและเพื่อความเข้าใจในการศึกษาสาขาวิชาปรัชญารวมทั้งอภิปรัชญา

มนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่รู้จักคิด มีการพัฒนามาตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันในอดีตมนุษย์สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ เห็นภัยธรรมชาติจึงเกิดความสงสัยและประหลาดใจกับสิ่งที่เห็นดังนั้นจึงพยายามทำความเข้าใจกับสภาพเหล่านั้นโดยพยายามหาคำตอบว่าสิ่งที่เขาเห็นมันเป็นอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไร นั่นแสดงให้เห็นว่าปรัชญาเกิดจากความสงสัย (Doubt) หรือความสงสัย (Wonder) เกี่ยวกับธรรมชาติ

ความพยายามในการค้นหาคำตอบเหล่านี้ได้ถูกถ่ายทอดไปยังคนรุ่นใหม่จนส่งผลให้กลุ่มคนที่มีความคิดเดียวกันเกิดขึ้นแนวคิดเรื่องปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นต้นกำเนิดของปรัชญา เพราะมนุษย์รู้จักหาเหตุผลในสิ่งที่ได้เห็นหรือสิ่งที่ปรากฏปรัชญาจึงเกิดขึ้นด้วยวิธีคิดของมนุษย์ หรือเกิดกับมนุษย์

ปรัชญาจึงชี้ให้เห็นประเด็นหลักในความคิดของมนุษย์เราว่า How do we think about that problem and we get answer? การศึกษาปรัชญาจะส่งผลให้ผู้ที่มีเหตุผลมีวิจารณญาณเรียนรู้ที่จะมองโลกอย่างเป็นกลาง และเข้าใจสิ่งรอบตัวที่หลากหลายอันเป็นผลมาจากการเป็นคนใจกว้างรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้ ความคิดที่เป็นระบบไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเชื่อการรู้จักวิเคราะห์ และวิจารณ์ปรัชญาเป็นพื้นฐานเช่นกันหรือเป็นวิชาการทั่วไปเนื่องจากทุกวิชาแยกจากปรัชญาโดยสิ้นเชิง

ปรัชญาท ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

ปรัชญา

ปรัชญา ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา.

 1. ความหมายของปรัชญาการศึกษา
  1.1 ความหมายของปรัชญา
  ปรัชญาเป็นศาสตร์แห่งความคิดความเชื่อและวิธีการแสวงหาความจริงในความรู้และคุณค่าของสรรพสิ่งในโลกและจักรวาล ความรู้ความจริงและคุณค่าของชีวิตมนุษย์สิ่งที่มนุษย์มีส่วนร่วมในสังคม
  1.2 ความหมายของการศึกษา
  การศึกษาคือการถ่ายทอดความรู้ทักษะและเจตคติและเป็นกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาคนให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีเพื่อให้คนบรรลุขีดความสามารถสูงสุดอาจพิจารณาได้ 2 ประการคือ การศึกษาเป็น PG Slot Gold การปฏิบัติทางสังคมประเภทหนึ่งที่ถ่ายทอดความรู้ และวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและการศึกษาในสถานศึกษาที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับบทบาทของสถาบันโดยมีกระบวนการที่เป็นระบบชัดเจน
  1.3 ความหมายของปรัชญาการศึกษา
  ปรัชญาการศึกษาคือการพยายามวิเคราะห์และทำความเข้าใจการศึกษาเพื่อให้มองเห็นปัญหาของการศึกษาได้อย่างชัดเจน และสามารถกำหนดเป็นแนวคิดและหลักการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาแสดงออกในรูปของอุดมการณ์หรืออุดมคติซึ่งสามารถนำมาเป็นพื้นฐานในการดำเนินการศึกษาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา
 1. คุณค่าของปรัชญาการศึกษา
  ปรัชญาการศึกษา ช่วยให้เข้าใจแนวคิดและกิจกรรมทางการศึกษาที่ชัดเจน ขจัดความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันในประเด็นต่างๆของการศึกษาช่วยกำหนดรูปแบบการจัดการศึกษาโดยให้ภาพรวมของเป้าหมายและวิธีการจัดการศึกษา และเสนอแนวคิดและแนวทางใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษา
 2. บทบาทของปรัชญาการศึกษาในการจัดการศึกษา
  วิทย์วิทยเวทย์กล่าวถึงปรัชญาที่สามารถช่วยในการวางแผนกิจกรรมการศึกษาได้ 2 ด้านคือ
  ในบริบทปรัชญาช่วยนักการศึกษาในการกำหนดเป้าหมายหรือกำหนดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในกิจการการศึกษา การศึกษามีไว้เพื่อชีวิตและข้อความต้องเป็นไปเพื่อชีวิตที่ดี ชีวิตที่ดีที่สุดปรารถนาที่สุดเป็นอย่างไร? นั่นคือสิ่งที่นักปรัชญาเสนอคำตอบโดยการเชื่อมโยงธรรมชาติของมนุษย์กับความจริงของจักรวาล ชีวิตของมนุษย์ต้องอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นและปัญหาอยู่ที่ลักษณะของสังคมที่ดีซึ่งปรัชญาทางการเมืองคืออะไร และปรัชญาสังคมแสวงหาเมื่อพูดถึงปัญหาเหล่านี้จุดมุ่งหมายของการศึกษาจะหลั่งไหลออกมาเอง เมื่อฉันมีจุดหมายที่ชัดเจนเนื้อหาหลักสูตรบทบาทของครูในกระบวนการศึกษา
 3. บทบาทของโรงเรียนในสังคมสามารถชี้แจงได้
  ในแง่ของวิธีการแนวทางปรัชญาจะถูกวิเคราะห์สังเคราะห์และตีความโดยใช้ตรรกะเหตุผลโดยการค้นหาสัญชาตญาณ ข้อเสนอเชิงปรัชญาไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ ปรัชญาช่วยให้นักการศึกษามีความมั่นใจในจุดยืนของตนมากขึ้น มองเห็นปัญหาอย่างชัดเจนและที่สำคัญรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นว่าความเข้าใจของคุณที่มีต่อคน ๆ นั้นคืออะไรคำพูดของพวกเขาหมายความว่าอย่างไร?
  ทองปลิวชมชื่นได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่สำคัญของปรัชญาการศึกษาไว้ดังนี้
  1) Infer (การคาดเดา) หมายถึงการคาดคะเนหรือคาดการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเหตุผลที่มันจะเกิดขึ้นปรัชญาเชิงอนุมานคือความพยายามที่จะวางกรอบหรือร่างแนวคิด โดยให้องค์ประกอบต่างๆมีเหตุผลและมีอยู่อย่างเป็นระบบ
  2) การกำหนดค่า (บรรทัดฐาน) ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบหรือมาตรฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติเช่นการกำหนดเป้าหมายสร้างมาตรฐานเพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดการศึกษาทำหน้าที่ในการนิเทศ
  3) การวิเคราะห์ (อย่างมีวิจารณญาณ) การวิเคราะห์หรือการคิดอย่างมีเหตุผลและมีเหตุผลเป็นรูปแบบการคิดของนักปรัชญา เมื่อมีปัญหาหรือทฤษฎีใด ๆ ต่อหน้านักปรัชญาอย่าด่วนสรุป
  ไพฑูรย์สินลารัตน์ได้แบ่งหน้าที่ของปรัชญาออกเป็น 3 หน้าที่คือ 1) เชิงพรรณนา 2) การกำหนดมาตรฐาน (normative) 3) การวิเคราะห์ (analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1) คำอธิบายมีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายและอธิบายถึงสิ่งที่ปราชญ์พูดสิ่งที่เขาทำ มุ่งเน้นไปที่การศึกษาสิ่งที่นักปรัชญาพูดมากกว่าการสร้างปรัชญาของคุณเอง
  2) การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่านิยม ปรัชญาหรือปราชญ์จะชี้ให้เห็นสิ่งที่ควรเน้น ฉันควรทำอย่างไรดี?
  3) การวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่การชี้แจง เพื่อให้เข้าใจคำภาษาแนวคิดและทฤษฎีหน้าที่ของนักปรัชญาคือการทำให้ชัดเจน
  สรุปได้ว่าปรัชญาการศึกษามีลักษณะเฉพาะโดยเน้นเชิงพรรณนาและสันนิษฐานไว้ที่การอธิบายและอธิบายแนวคิดและความเชื่อของปรัชญานั้นเพื่อทำนายหรือคาดการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้น หรือกำหนดรูปแบบมาตรฐานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อเป็นข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์หรือการคิดอย่างรอบคอบและมีเหตุผลมุ่งเน้นไปที่การชี้แจงความเข้าใจในคำภาษาแนวคิดและทฤษฎี
 4. แนวทางการศึกษาปรัชญาการศึกษา

ไพฑูรย์สินลารัตน์ให้ 3 แนวทางดังนี้
4.1 ปรัชญาการศึกษาซึ่งเนื้อหาปรัชญาทั่วไปเป็นพื้นฐานเป็นรูปแบบเก่าและมีมานานแล้ว มันเป็นระบบและโมเดลที่ชัดเจน สิ่งนี้เริ่มจากการศึกษาปรัชญาทั่วไปก่อน เมื่อรู้และเข้าใจปรัชญาทั่วไปหรือพื้นฐานแล้วการศึกษาจะวิเคราะห์ตามแต่ละสาขาของปรัชญา เป็นการสร้างปรัชญาการศึกษาตามหลักปรัชญาทั่วไป
4.2 ปรัชญาการศึกษาตามแกนกลางเป็นแนวทางเก่าโดยเฉพาะในวงการศึกษาเองปรัชญานี้ถือว่าเมื่อมีการศึกษาจึงเกิดปรัชญาการศึกษา การดำเนินการในรูปแบบใด ๆ กิจกรรมใด ๆ จะมีแนวคิดพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเสมอ
4.3 ปรัชญาที่พยายามชี้แจงแนวคิดและกิจกรรมการศึกษาถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษาเป็นไปในลักษณะที่ปรัชญาไม่ใช่ตัวการ แต่ปรัชญาเป็นกิจกรรมของการวิพากษ์วิจารณ์ หรือหาความกระจ่างในความหมายและคำพูดโดยเฉพาะในปัญหาการศึกษาไทย
โดยสรุปแนวทางการศึกษาปรัชญาการศึกษาประกอบด้วย 3 แนวทางหลักคือการศึกษาที่นำเนื้อหาทางปรัชญาทั่วไปมาใช้เป็นพื้นฐานแนวทางการศึกษาที่ยึดการศึกษาเป็นหลักและในการศึกษาที่มุ่งเน้นแนวคิดและกิจกรรมทางการศึกษา

pgslot

ปรัชญาการศึกษา

 1. ปรัชญาการศึกษาตะวันตก
  เมื่อพิจารณาแนวทางการศึกษาปรัชญาจะพบว่าการศึกษาปรัชญาตะวันตกส่วนใหญ่เป็นการศึกษาปรัชญาในแนวทางแรกเป็นการศึกษาปรัชญาโดยอาศัยเนื้อหาทางปรัชญาทั่วไปเป็นต้นแบบ เพื่อใช้อธิบายการจัดการศึกษาและแนวทางที่สองคือปรัชญาการศึกษาที่เน้นการศึกษาเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเน้นจุดมุ่งหมายของการศึกษาครูและการจัดการเรียนการสอนมีการประยุกต์ใช้แนวคิดทางปรัชญาต่าง ๆ เพื่ออธิบายปรัชญาการศึกษา ทั้งสองวิธีถือเป็นสากล ใช้ในการศึกษาปรัชญาตามแนวคิดของตะวันตก ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจปรัชญาของการศึกษาแบบตะวันตกอย่างชัดเจนในเรื่องที่สองจึงจำเป็นต้องนำเสนอสาขาปรัชญาและการศึกษา สาขาใดของปรัชญามันเป็นรากฐานของปรัชญาตะวันตกที่ใช้ในการอธิบายปรัชญาพื้นฐาน หรือปรัชญาทั่วไปซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาตามแนวทางแรกรวมทั้งนำเสนอแนวคิดของปรัชญาการศึกษาที่มีการศึกษาที่แก่นซึ่งนักวิชาการบางคนจะเรียกปรัชญากลุ่มนี้ว่าเป็นทฤษฎีการศึกษา

1.1 ความสัมพันธ์ของสาขาปรัชญากับการศึกษา

สำหรับปรัชญาของประเทศตะวันตกมีรากฐานมาจากปรัชญากรีก ซึ่งนักปรัชญาในเวลานั้นได้แบ่งสาขาของปรัชญาออกเป็น 3 สาขาคือ (McNergney และ McNergney)1.1.2 ญาณวิทยาคือการศึกษาธรรมชาติของความรู้หรือการรับรู้สิ่งต่างๆของบุคคลการพัฒนาความรู้ความจริงโดยการคิด จากการสังเกตและจากตรรกศาสตร์ With นิรนัย (ซึ่งเป็นการค้นหาความจริงโดยอ้างว่าหนึ่งจริงเพราะสอดคล้องกับสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นจริงและยึดมั่น) และอุปนัย (ซึ่งเป็นการค้นหาความจริงโดยเอาความจริง หรือประสบการณ์ย่อยมากมายเพื่อสรุปเป็นความจริงหลัก). นอกจากนี้ยังพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สัญชาตญาณและประสาทสัมผัส

1.1.3 Axiology เป็นปรัชญาที่แสวงหาหรือวิเคราะห์คุณค่า หรือค่านิยมเกี่ยวกับความดีและความงามเพื่อศึกษาแนวคิดและความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งที่ดีและมีคุณค่าใน 2 ด้านคือจริยธรรมซึ่งเป็นการค้นหาหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณธรรมและพฤติกรรมในขณะที่สุนทรียศาสตร์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความงาม 3 สาขาของปรัชญา

อภิปรัชญา เป็นคำอธิบายสูงสุดของธรรมชาติของความจริง ดังนั้นวิชาที่สอนในโรงเรียนต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ออกแบบหลักสูตรของผู้เขียนตำราอธิบายความจริงให้นักเรียนทราบอย่างไร
ญาณวิทยาอธิบายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้ การรับรู้ซึ่งจะส่งผลต่อวิธีการเรียนการสอนหากครูเชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ มีอยู่ในลำดับโครงสร้างแสดงว่ามีการสอนที่เป็นระบบตามลำดับชั้น เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนครูเหล่านี้จะใช้เนื้อหาสาระที่สื่อถึงความคิดที่เป็นจริงแก่นักเรียน ในทางกลับกันถ้าครูเชื่อว่ากระบวนการที่เราเรียนรู้มีความสำคัญมากครูจะกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิธีแก้ปัญหา

ปรัชญา

คุณวิทยาเป็นผู้อธิบายถึงคุณค่าสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือจริยธรรมและสุนทรียภาพ ครูมักถูกอ้างถึงว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม จริยธรรมให้ความสำคัญกับคุณธรรม คุณค่าทางศีลธรรมและมาตรฐานของพฤติกรรมทางศีลธรรมสุนทรียศาสตร์แสดงถึงคุณค่าของงานและศิลปะ ครูผู้ปกครองและสังคมโดยทั่วไปส่งต่อคุณค่าให้กับเด็ก ๆ ด้วยการให้รางวัลแก่พวกเขา และพฤติกรรมการเสริมแรงที่สะท้อนถึงปฏิสัมพันธ์ของครูที่มีต่อความคิดว่าอะไรจริงดีสวยงามและถูกหรือผิด นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของครูยังช่วยสร้างบรรยากาศทางศีลธรรมในห้องเรียน ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพและความปราณีตของครู

ตรรกะเกี่ยวข้องกับความถูกและผิดและการคิดอย่างมีเหตุผล การใช้ตรรกศาสตร์นิรนัยใช้วลีทั่วไปปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเฉพาะ การใช้ตรรกศาสตร์แบบอุปนัยจะทำให้หัวข้อมีความเฉพาะเจาะจง ปรับให้เข้ากับการดำเนินการและแปลงข้อมูลเฉพาะให้เป็นข้อสรุปทั่วไป

โดยสรุปสาขาของปรัชญาแบ่งออกเป็นสามสาขาวิชา ได้แก่ อภิปรัชญาญาณวิทยาและวิทยาศาสตร์ซึ่งทั้งสามสาขานี้สามารถใช้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาในแนวทางพื้นฐาน

1.2 ปรัชญาการศึกษาตามปรัชญาพื้นฐาน

ปรัชญาการศึกษาตามแนวทางปรัชญาพื้นฐานที่ได้รับการยอมรับในการศึกษาระดับนานาชาติและใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการจัดการศึกษาปรัชญาการศึกษาตามแนวทางนี้แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มคือ 1) อุดมคตินิยม 2) สัจนิยม 3) แนวปฏิบัตินิยม และ 4) ปรัชญาดำรงอยู่ (Existentialism) ในที่นี้ถือเป็นปรัชญาพื้นฐานประการแรก จากนั้นจึงนำเสนอการวิเคราะห์การศึกษาตามประเด็นนั้นร่วมกัน

1.2.1 Idealism Philosophy อุดมคติเป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุดของปรัชญา ต้นกำเนิดทางปรัชญาอาจสืบย้อนไปถึงปรัชญาของอินเดียและกรีกโบราณกับเพลโตปรัชญาเมธีของกรีก เป็นผู้สร้างกลุ่มปรัชญานี้ เชื่อกันว่า 1) จิตใจของมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต 2) จักรวาลโดยกำเนิดที่สูงที่สุดคือสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุโดยกำเนิด ปรัชญากลุ่มนี้มีความสำคัญของจิตใจ สาระสำคัญของปรัชญาแนวคิดสิทธิชัยและคลาร์กมีดังนี้

อภิปรัชญาของมโนทัศน์ปรัชญานี้มีความเชื่อว่าความจริงสามารถสรุปได้ว่าเป็นความจริงนั่นคือจิตใจไม่ใช่ความจริง แต่เป็นความคิดสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสไม่ใช่ความจริง จิตเท่านั้นที่เป็นจริง Epistemology of conceptualism ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้ของแนวคิดปรัชญาเชื่อว่าความรู้เป็นอิสระจากประสบการณ์ และเกิดขึ้นภายในจิตใจดังนั้นความรู้นี้จึงเป็นสัญชาตญาณ มนุษย์เข้าใจความจริงโดยไม่ต้องสัมผัสและรับรู้โดยใช้เหตุผลหรือใช้ตรรกะจากความคิดของแต่ละบุคคล

คุณธรรมของแนวคิดนิยมเนื่องจากความเชื่อว่าความจริงความดีและความงามมีอยู่ในจักรวาล และตลอดไปนักปรัชญากลุ่มนี้ให้คำจำกัดความว่าคุณค่าคือสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นจริยธรรมจึงมีคุณค่าและมีอยู่ในตัวเองอย่างแท้จริงโดยไม่อิงกับเวลาสถานที่หรือบุคคล มันคือสิ่งที่สะท้อนความงามในอุดมคติในจินตนาการ

บทความต่อไป Nurarihyon

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ไฟโซล่าเซลล์

เมนู