พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

พระคาถาชินบัญชร ควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดี ซึ่งถือเป็นวันครูและให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก PG จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโต

พระคาถาชินบัญชร

คาถานี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกา เจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคัมภีร์โบราณและดัดแปลงให้ดีขึ้นและไม่เหมือนใคร ผู้ใดสวดมนต์คาถานี้เป็นประจำจะเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้าสู้ Slot เมตตาขจัดภยันตรายและคุณไสยต่างๆเพื่อให้มีอานุภาพมากขึ้นก่อนสวดมนต์ฉันตั้งนะโม 3 จบและนึกถึงหลวงปู่โต๊ะแล้วอธิษฐานว่า


บทสวดชินบัญชรเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางในประเทศไทยกล่าวกันว่าเป็นของเจ้าคุณและสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง แต่มักจะแตกต่างกันไปมากจนไม่สามารถหยุดยั้งสิ่งดั้งเดิมในปี พ.ศ. 2517 ได้
Chinnabanchon is widely revered in Thailand and is said to have belonged to Chao Khun and Somdej Phra Puttacharn. (Towphromrangsa) Wat Bell Khositaram Has been widely publicized But they tend to vary so much that they can’t stop the original 1974.

ที่มา , ประวัติ คาถาชินบัญชร หรือพระคาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชรเป็นหนึ่งในคาถาที่สำคัญที่สุด และมีอายุยาวนานหลายร้อยปีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณรัชกาลที่ 2 จนถึงปัจจุบัน พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงหันมาท่องคาถานี้เพื่อเสริมสิริมงคล ทั้งยังช่วยป้องกันตัวเองจากอันตรายทั้งปวง

มีการถกเถียงกันมานานหลายสิบปีเกี่ยวกับเรื่องราว ผู้เป็นผู้เขียนคาถาชินบัญชรสมัยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมศรีแห่งวัดระฆังโฆสิตาราม สล็อต โดยมีพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญบาลีจากเชียงใหม่ในกรณีของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น เป็นเพียงผู้นำคาถาชินบัญชรไม่ใช่ผู้เขียนเอง

ตามที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์ไปปลุกเสกพระคาถานี้แด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ท่านว่าคำในบทสวดนั้นไพเราะ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ถามต่อไปว่า“ ขรัวโตมาจากไหนทำเองได้หรือไม่” สมเด็จพระพุฒาจารย์ตรัสตอบว่า“ ไม่ใช่สำนวนเก่าของเมืองเหนือจึงนำมาปรับใหม่

ส่งเสริมให้พระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกา เมื่อสำเร็จการศึกษามีการแข่งขันแต่งงานกันอย่างเอิกเกริกจนชื่อเสียงขจรขจายไปถึงประเทศพม่า กรุงศรีอยุธยาสิบสองปันนาและล้านช้างบังคับให้เมืองเหล่านั้นขอศึกษาพระไตรปิฎกภาษาบาลีที่เขียนโดยพระสงฆ์ล้านนากันอย่างแพร่หลาย
Encourage hundreds of monks to travel to study the Sri Lanka Tripitaka. Upon graduation, there was a pompous marriage competition until the fame spread to Burma. Ayudhya, Xishuangbanna and Lan Xang forced them to study the Pali Tipitaka written by Lanna monks widely.

พระคาถาชินบัญชร

ความหมายของชินบัญชร

ในความหมายของคำว่า ชินบัญชร นั้นแปลว่า กรง หรือ เกราะป้องกันภัยของพระพุทธเจ้า คำว่า ชิน หมายถึง พระพุทธเจ้า คำว่า บัญชร หมายถึง กรง หรือ เกราะ โดยที่เนื้อหาในคาถาในชินบัญชรนั้นจะเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้าจำนวน 28 พระองค์ เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าตัณหังกร เป็นต้น เดินทางลงมาสถิตอยู่ในทุกอณูของร่างกาย เพื่อเป็นการเสริมให้ตนเองนั้นมีพลังพุทธคุณให้ยิ่งใหญ่

ประวัติพระคาถาชินบัญชร
มีบันทึกว่าสมเด็จพระพุฒาจารย์โตได้นำพระคาถาชินบัญชรไปทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แล้วตรัสว่าบทสวดนั้นไพเราะและถามว่า “เอามาจากไหน? สมเด็จพระพุฒาจารย์ตรัสตอบว่า“ ไม่ใช่สำนวนเก่าของเมืองเหนือ นำมาปรับแก้ใหม่ Excerpt Of Lanka ให้ยาวกว่านี้ โดยเริ่มจากพระเถระชาวล้านนาอาจเป็นผู้เขียน PG Slot Gold และสมเด็จพระพุฒาจารย์ได้ดัดแปลงเป็นที่นิยมและปลุกเสกมาจนถึงปัจจุบัน

ความเชื่อเรื่องห้ามสวดคาถาชินบัญชรในป่า
มีความเชื่อเล่าต่อ ๆ กันว่า ห้ามสวดคาถาชินบัญชรในป่า เพราะบทสวดชินบัญชรนี้มีอานุภาพมาก อาจจะไปส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างภพ ต่างภูมิ ที่อยู่ในป่า เช่น ภูติผี เปรต และอสูรกาย ซึ่งอมนุษย์ทั้งหลายนี้เขาอยู่ในป่ามานาน ไม่ได้เคยสัมผัสกับธรรมะ ไม่ได้ฟังบทสวดมนต์มาก่อน จึงอาจจะทำให้พวกเขาอยู่อย่างไม่ปกติสุขนั่นเอง

แน่นอนตามความเชื่อว่าชินบัญชรเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอานุภาพมาก อย่างไรก็ตามทุกอย่างเราต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยการสวดมนต์ต้องมีสติไม่ใช่นั่งสวดชินบัญชรเพียงอย่างเดียว และจะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเราต้องตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน พร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆเช่นกันคำอธิษฐานต่างๆที่จะช่วยหนุนนำเราไปในทางที่ดี

ใจความสำคัญ : บทสวดอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พระธรรม และพระอรหันตสาวกผู้เลิศคุณ มาสถิตที่อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย และอัญเชิญพระปริตร มาเป็นกำแพงป้องกันภัย
อานุภาพ : คุ้มครองป้องกันภัยทั้งภายในภายนอก มีอานุภาพ ๑๐๘ ประการ

ประวัติ : มีผู้ค้นพบหลักฐานเป็นคัมภีร์ใบลานจารด้วยอักษรล้านนาโดยพระชัยมังคละ พระเถระชาวเมืองหริภุญชัย ซึ่งเขียนบันทึกการเดินทางไปกราบนมัสการพระเขี้ยวแก้วที่ประเทศลังกา ปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ความตอนหนึ่งว่า “มีครูบาชาวลังการูปหนึ่ง ได้มอบใบลานจารึก คาถาชัยบัญชร จำนวน ๑๔ บท พร้อมด้วยประวัติการแต่งให้” สอดคล้องกับคำของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ทูลแก่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “คาถาชินบัญชรนี้ เป็นสำนวนเก่าของเมืองเหนือ นำมาแก้ไขดัดแปลงใหม่ ตัดตอนให้สั้นเข้า ของลังกายาวกว่านี้”

ที่มา : สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ปรับแก้จากสำนวนเก่าที่ได้จากลังกา

ประยุกต์ใช้ : ผู้ที่สวดพระคาถาชินบัญชรจบแล้ว พึงระลึกไว้เสมอว่า ตนได้อาราธนาพระพุทธเจ้า พระธรรม พระอรหันตสาวกมาสถิตในกายในใจตนแล้ว จะทำสิ่งใดก็ให้ระลึกถึงพระที่ตนอาราธนามา เช่น อัญเชิญพระพุทธเจ้าสถิตที่กระหม่อม จะคิดสิ่งใดก็จงคิดในสิ่งที่ดีงาม คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองและผู้อื่น อัญเชิญพระธรรมสถิตที่ดวงตา มองสิ่งใด จะทำอะไรก็ให้ใช้พระธรรมเป็นเครื่องนำทาง มองด้วยใจเป็นธรรม อัญเชิญพระกุมารกัสสปะมาไว้ที่ปาก ครั้นจะพูดเจรจาสิ่งใดก็ให้เกรงใจท่าน ให้พูดแต่คำจริง คำไพเราะ และเป็นประโยชน์ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือ ปริศนาธรรมจากคาถาชินบัญชร โดย พระอาจารย์ประนอม ธัมมาลังกาโร วัดจากแดง, สวด ๑ ได้ ๑๐๐ โดย ศักดิ์สิทธิ์ พันธุ์สัทธ์ ทั้ง ๒ เล่มจัดพิมพ์โดย บริษัทสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

พระคาถาชินบัญชร เป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่คนไทยรู้จักและชื่นชอบการสวดมนต์มากที่สุด ที่ซึ่งสันนิษฐานว่าพระเถระของชาวล้านนาเป็นผู้เขียน แต่ข้อมูลจากบางแหล่งกล่าวว่ามาจากลังกา และเป็นคาถาสำคัญในพิธีกรรมมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏในพระราชพิธี ต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์องค์ที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (สมัยรัชกาลที่ 4) บทสวดชินบัญชรนี้ยังพบในประเทศพม่าและศรีลังกา ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถป้องกันสรรพอันตรายทั้งหลายได้เหมือนเกราะเพชรและให้โชคให้ลาภตามที่ปรารถนาได้

คาถาชินบัญชร สวดตอนไหน

ตามที่กล่าวต่อๆกันมา การหัดสวดคาถาชินบัญชรควรจะเริ่มสวดในวันพฤหัสบดีข้างขึ้น (ยิ่งขึ้นมากยิ่งดี) ให้เตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้านดอก) 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก เทียน (เล่มหนัก1บาท ถ้าไม่มีใช้2บาท แต่ควรใช้1บาทเพื่อเป็นสิริมงคล) จำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ จากนั้นตั้งจิตนึกถึงสมเด็จโต

บทความต่อไป airpods pro

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ดูซีรี่ย์ netflix

เรื่องถัดไป

airpods pro

เมนู