วัน

วัน

วัน สำคัญ

วัน สำคัญ หมายถึงวันที่มีเหตุการณ์สำคัญในอดีตและเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนั้นรัฐ / ชุมชนหรือหน่วยงานจัดพิธีหรือกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนหรือสังคมได้รับรู้ และร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันนั้นด้วยความภาคภูมิใจและยึดมั่นในความดีที่ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางซึ่งกันและกันวันสำคัญจะมีหลายระดับเช่นวันสำคัญของบุคคล วันสำคัญของหน่วยงานวันสำคัญของชาติวันสำคัญทางประเพณีและศาสนาเป็นต้นสำหรับปี 2550 หรือปีหมูเพื่อให้ บริษัท ห้างร้านและหน่วยงานต่างๆมีข้อมูลในการจัดพิมพ์ปฏิทินต้นปีหน้าสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ คอมมิชชั่น (สวทช.) ได้รวบรวมวันหยุดและวันสำคัญนำเสนอเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวล่วงหน้า โดยเฉพาะวันสำคัญทางวัฒนธรรมของไทยในปฏิทินนอกจากวันหยุดราชการแล้วเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ทราบถึงความสำคัญของวันเหล่านี้ด้วย

วัน

มกราคม

สำหรับปีหน้าจะมีวันสำคัญและวันหยุดนักขัตฤกษ์ดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 1 มกราคมวันปีใหม่การเริ่มศักราชใหม่ตามสากลนิยม

วันเสาร์ที่ 13 มกราคมวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นครั้งแรกในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมในปี 2501 และเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมในปี พ.ศ. 2508 แนวคิดในการจัดงานวันเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความตระหนัก ถึงความสำคัญและกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ๆ อีกด้วย

วันอังคารที่ 16 มกราคมวันครูจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม 2500 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้เสียสละและทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรที่เป็นอนาคตของชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคมวันยุทธหัตถีเป็นวันที่ระลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระมหาอุปราชา

กุมภาพันธ์

วันอื่น ๆ 14 ม.ค. วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 25 ม.ค. วันกองทัพไทย

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์วันศิลปินแห่งชาติเป็นวันประกาศเกียรติคุณศิลปินชั้นครูที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติให้เป็น “ศิลปินแห่งชาติ” โดยยึดวันคล้ายวันประสูติของรัชกาลที่ 2 ผู้ทรงเป็น มีความรู้และเชี่ยวชาญในทุกสาขา “วันศิลปินแห่งชาติ”

มีนาคม

วันอื่น ๆ ได้แก่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์, วันนักประดิษฐ์ / 3 กุมภาพันธ์, วันทหารผ่านศึก / 14 กุมภาพันธ์, วันวาเลนไทน์ / 18 กุมภาพันธ์, วันตรุษจีน

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคมวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบทหมู่ 1,250 รูปเข้าร่วมโดยไม่ได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงพระธรรมเทศนาปาฏิโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้นด้วยเหตุนี้จึงเรียกวันนี้ว่า “จตุรทายกสโมสร” และเทียบวันนี้ว่า “วันพระ”

วันเสาร์ที่ 31 มี.ค. วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว. เป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านศาสนาและอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541 กำหนดให้วันนี้เป็น “วันที่ระลึกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

วันอื่น ๆ คือ 5 มีนาคมวันนักข่าว 8 มีนาคมวันสตรีสากล

เมษายน

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายนวันข้าราชการพลเรือนวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. พ.ศ. 2475 มีผลใช้บังคับ งานแรกจัดขึ้นในปีพ. ศ. 2522

วันจันทร์ที่ 2 เมษายนวันอนุรักษ์มรดกไทยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติสาขาต่าง ๆ รัฐบาลที่ผ่านมา มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 ประกาศให้วันนี้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” และยังได้รับการถวาย “อัครราชูปถัมภก” มรดกทางวัฒนธรรมไทย “และ” วิศิษฎ์ศิลปิน “อันหมายถึงความเป็นเลิศแห่งศิลปกรรมพระองค์ทรงเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมและพระองค์ การมีส่วนร่วมด้านศิลปะและวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 6 เมษายนวันจักรี (วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันมหาจักรีมหาจักรี) 4 วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี

วันศุกร์ที่ 13 เมษายนวันปีใหม่ไทยหมายถึงวันที่ดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีใหม่

วันเสาร์ที่ 14 เมษายนวันสงกรานต์คือราศีเมษซึ่งถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ก่อนวันที่ 13 เมษายน

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติส่วนวันที่ 14 เมษายนเรียกว่าวันเนาและเป็นวันครอบครัว วันที่ 15 เมษายนเรียกว่าวันปีใหม่ วันมหาสงกรานต์ปีนี้ตามหลักโหราศาสตร์ตรงกับวันเสาร์ นางสงกรานต์น้ำมโหธรเทวีทรงพาหุรัดทัดดอกสำเภาแก้วนิลรัตน์อาหารมือขวาพระหัตถ์ซ้ายเป็นตรีสุภาพ นั่งทับหลังนกยูงเป็นพาหนะ

วันเสาร์ที่ 28 เมษายนวันนริศรานุวัดติวงศ์เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการช่างไทย”

วันอื่น ๆ ได้แก่ 7 เมษายนวันอนามัยโลก 22 เมษายนวันคุ้มครองโลกและ 30 เมษายนวันคุ้มครองผู้บริโภค

อาจ

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติและชี้ให้เห็นความสำคัญของแรงงานและเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพและความเป็นอยู่ที่ดีตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่แรงงานคู่ควรได้รับและดูแล

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคมวันฉัตรมงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคมวันพืชมงคลวันพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพระราชพิธีโบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของเกษตรกรของชาติและยังถือเป็นวันชาวนาอีกด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคมวันวิสาขบูชาขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ​​ของปีนี้ เลื่อนขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และในวันนี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสากลในปี 2542 เป็นวันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก และเปรียบเสมือน “วันพระพุทธเจ้า” เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลก อีกทั้งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของเราด้วย

มิถุนายน

วันอื่น ๆ ได้แก่ วันที่ 8 พฤษภาคมวันกาชาดสากล 31 พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายนวันบูชาอัฏมีตามปกติตรงกับวันแรม 8 ค่ำเดือน 6 ​​แต่ในปีนี้มีการอุทิศให้วันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ หลังจากพุทธสาวกและกษัตริย์มัลละบำเพ็ญพระราชกุศลถวายครบ 7 วันหลังปรินิพพาน

วันอังคารที่ 26 มิถุนายนวันสุนทรภู่วันคล้ายวันประสูติของพระสุนทรภู่ (สุนทรภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก (วันนี้สากลกำหนดให้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วย)

วันอื่น ๆ ได้แก่ วันที่ 5 มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก

กรกฎาคม

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคมวันลูกเสือโลกวันที่ 4 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 มีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งกองลูกเสือขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธ) ประเทศไทยเป็นประเทศที่สามในโลกรองจากอังกฤษและ สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ตั้งกองลูกเสือ

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาที่ 4 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นองค์แรกของโลก และพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักกัปปวัตนสูตรได้เปรียบวันนี้เป็น “วันธรรม”

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ 4 วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติภาษาไทยหนึ่งเดียวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 รัฐบาลได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในปี 2542

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคมวันเข้าพรรษาเริ่มที่พระสงฆ์ 4 รูปจะต้องสวดมนต์ จำพรรษาและไม่เที่ยวตามสถานที่ต่างๆเป็นเวลา 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 8 ค่ำถึง 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี (จึงมีประเพณีสรงน้ำ / แห่เทียนพรรษา)

วันอื่น ๆ ได้แก่ 18 กรกฎาคมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สิงหาคม

วันอังคารที่ 7 ส.ค. วันที่ 4 วันสวรรคตสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (หม่อมเจ้ารพีพัฒนศักดิ์) “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. H.M. วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 4 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถถือเป็น “วันแม่” ด้วย

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเกิดสุริยุปราคาครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยากรณ์ไว้อย่างแม่นยำว่าจะเกิดขึ้นล่วงหน้า 2 ปีและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่ต. หว้ากอจ. ประจวบคีรีขันธ์ในวันนั้นพ. ศ. 2411

วันอื่น ๆ ได้แก่ 27 สิงหาคมวันสารทจีน อ่านเพิ่ม

บทความต่อไป สิทธิ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

สมัคร apple id

เรื่องถัดไป

9gag

เมนู