สังคม

สังคม

สังคม

สังคม คือ การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ซึ่งมีลักษณะของความสัมพันธ์กันหลายอย่างเช่นอาชีพอายุเพศศาสนาตำแหน่งที่อยู่อาศัยเป็นต้นสำหรับระบบสังคมที่รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์อาจใช้คำว่าระบบนิเวศ ซึ่งมีความหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ กับสิ่งแวดล้อมของพวกมันสังคมมนุษย์เกิดจากกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกันในพื้นที่ใด ๆ เช่นประเทศจังหวัดและอื่น ๆ และมักมีวัฒนธรรมหรือประเพณีเช่นเดียวกับภาษา การละเล่นและอาหารของตนเองในแต่ละสังคมการรวมมนุษย์เข้าสู่สังคมช่วยให้มนุษย์สร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆ การจะประสบความสำเร็จอาจเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณต้องทำคนเดียว ในขณะเดียวกันสังคมที่กำลังพัฒนาหรือกำลังพัฒนาคือเมืองขนาดใหญ่ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมากเพื่อช่วยในการทำงานอาจส่งผลให้ประชากรไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือความรู้สึกไม่เพียงพอในสังคม
สังคมมนุษย์แม้ว่าจะมีขนาดหรือลักษณะทางสังคมที่แตกต่างกัน แต่เมื่อพูดถึงโครงสร้างทางสังคมทั่วไปหรือโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมทุกสังคมตั้งอยู่บนองค์ประกอบสำคัญสองประการ ได้แก่ กลุ่มสังคมและสถาบันทางสังคม
โครงสร้างทางสังคมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
สังคมชนบท
นับว่าเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดของสังคมไทย เนื่องจากเป็นโครงสร้างของสังคมไทยทั้งหมดด้วยการติดต่อแบบตัวต่อตัวสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและวัฒนธรรมที่มีอยู่มีความคล้ายคลึงกัน สถานะและบทบาทของคนในสังคมชนบทไม่ได้แตกต่างกันมากนัก มีการรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นสมาชิกในสังคมดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างต่อเนื่อง และค่านิยมของคุณธรรมทางศาสนาควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของชนบทหรือที่เราเรียกว่าประเพณี
สังคมเมืองความแตกต่างที่โดดเด่นระหว่างสังคมชนบทและสังคมเมือง
ได้แก่ จำนวนกลุ่มองค์กรที่มีจำนวนมากในสังคมทุนเกณฑ์ในการกำหนดสถานะทางสังคมของบุคคลในเมืองหลวงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจอำนาจและความเกี่ยวข้องทางการเมืองและระดับการศึกษาซึ่งแตกต่างจากเกณฑ์ของสังคมชนบทนอกจากนั้น โครงสร้างชนชั้นทางสังคมในเมืองหลวงประกอบด้วยกลุ่มคนที่สืบเชื้อสายมาจากครอบครัวเก่าและขุนนางค่านิยมของทุนมุ่งเน้นไปที่อำนาจและความมั่งคั่งมากกว่าคนในชนบท มีความต้องการที่จะเลี้ยงดูตัวเองจากชนชั้นทางสังคมเดิมไปสู่
ชั้นที่สูงขึ้นโดยอาศัยปัจจัยหลายอย่างเช่นฐานะการเงินการศึกษาอำนาจทางการเมืองและสิทธิ
ลักษณะพื้นฐานของสังคมที่ทำให้ดำรงอยู่ได้คือองค์ประกอบหลัก (เสาหลัก) ของสังคมที่สนับสนุนให้สังคมพยายามเกี่ยวข้องกับคนในสังคม
– คุณค่าทางสังคม – บรรทัดฐานทางสังคม
– สถานะ – บทบาท
– สถาบันทางสังคม (Social Organization) – การควบคุมทางสังคม (Social Control)

สังคม

กลุ่มสังคมหมายถึงกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการกระทำทางสังคมระหว่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในกลุ่มสังคมนั้น ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง

สถาบันทางสังคมหมายถึงรูปแบบพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการร่วมกันในด้านต่างๆและเพื่อการดำรงอยู่ของสังคมโดยรวม รูปแบบพฤติกรรมเป็นไปตามบรรทัดฐานทางสังคมที่ชัดเจน และตามวัฒนธรรมของสังคม

สถาบันทางสังคมสามารถแยกออกได้เป็น 5 สถาบันดังต่อไปนี้
1. สถาบันครอบครัว
กลุ่มทางสังคมภายในสถาบันครอบครัวคือครอบครัวที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันเช่นพ่อแม่ลูกสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกันทางสายโลหิตหรือการแต่งงานหรือการมีบุตรบุญธรรม
2. สถาบันการศึกษาหมายถึงสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวและการถ่ายทอดวัฒนธรรม การให้ความรู้และฝึกทักษะอาชีพเพื่อการเป็นสมาชิกที่เหมาะสมของสังคม
กลุ่มสังคมในสถานศึกษาเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยกระทรวงทบวงกรมที่รับผิดชอบการศึกษากลุ่มสังคมเหล่านี้ประกอบด้วยตำแหน่ง หรือสถานะทางสังคมเช่นครู
3. สถาบันศาสนา (Religion Institute) หมายถึงสถาบันที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือตอบสนองความต้องการในการส่งเสริมให้สมาชิกในสังคมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยปฏิบัติตามความเชื่อ
กลุ่มทางสังคมในสถาบันศาสนาที่สำคัญคือคณะสงฆ์และนักปฏิบัติธรรม พวกเขามีตำแหน่งหรือสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันโดยมีบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามสถานะทางสังคมดังกล่าว
4. สถาบันเศรษฐกิจหมายถึงสถาบันทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับความจำเป็นทางวัตถุ เพื่อชีวิตเป็นรูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการกระจายสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภคซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต
กลุ่มทางสังคมในสถาบันทางเศรษฐกิจมีกลุ่มสังคมมากมายในสถาบันทางเศรษฐกิจเช่นร้านค้าโรงงานและองค์กรทางเศรษฐกิจแต่ละกลุ่มทางสังคมเหล่านี้ประกอบด้วยตำแหน่งและบทบาทที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกันเช่นผู้จัดการพนักงานคนงานเกษตรกร ฯลฯ เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว
5. สถาบันทางการเมืองการปกครองหมายถึงสถาบันทางสังคมที่เป็นต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของสมาชิกในการดำรงชีวิตตามกฎเกณฑ์ของสังคม ควบคุมกลุ่มให้อยู่ในสังคมอย่างสันติ
กลุ่มทางสังคมในสถาบันทางการเมืองและการบริหารประกอบด้วยกลุ่มทางสังคมต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มทางสังคมที่มีการจัดระเบียบอย่างชัดเจนเรียกว่าองค์กรต่างๆเช่นพรรคการเมืองกระทรวงทบวงกรม ฯลฯ แต่ละองค์กรประกอบด้วยตำแหน่งหรือสถานะทางสังคม เพื่อปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพนั้น ติดต่อเรา

Society is a coexistence of human being characterized by many interrelationships, such as occupation, age, gender, religion, position, residence, etc. For a social system that includes living things other than humans, the term ecosystem may be used. Which has implications for the relationship of various living things with their environment Human society is formed by a group of people who share interests in any area such as countries, provinces and others, and often with cultures or traditions as well as language. Their own play and food in each society The integration of humans into society It helps humans to create and develop things. To be successful It might not be possible if you had to do it alone.

At the same time, a developing or developing society is a large city. Which has a great use of technology to help it work It may result in a population that cannot adapt to changing social conditions. A feeling of loneliness or feelings of inadequacy in society
Human society, even though they differ in their size or social characteristics. But when it comes to general social structure or basic social infrastructure, Every society is based on two essential elements: social group and social institution.

บทความต่อไป หนังออนไลน์ 037

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

โปรแกรมบาซ่า

เรื่องถัดไป

บา คา ร่า เทคนิค

เมนู