สิทธิ

สิทธิ

สิทธิ

สิทธิ หมายถึง สิ่ง ที่จับต้องไม่ได้ ที่มีอยู่ ในตัวมนุษย์ ตั้งแต่เกิด หรือ ก่อร่าง ขึ้นโดย กฎหมาย เพื่อ ประโยชน์ ของมนุษย์ และมนุษย์ จะเลือก ใช้สิ่งนั้น ไม่มีใครบังคับ ได้ เช่นสิทธิ ในการกิน และการนอน

แต่กฎหมาย ให้สิทธิ มนุษยชนบาง ประการ เช่นสิทธิ ในการ ใช้ทรัพย์สิน สิทธิในการร้องเรียน เมื่อเขา หรือ เธอถูก ละเมิดกฎหมาย ฯลฯ

เสรีภาพ หมายถึง การใช้สิทธิ หรือ กระทำ โดยเสรี แต่ต้อง ไม่กระทบสิทธิ ของผู้อื่น ซึ่งหาก ผู้ใด ใช้สิทธิเสรีภาพ เกินขอบเขต และสร้างความเดือดร้อน แก่ผู้อื่นก็จะถูก ดำเนินคดี ตามกฎหมาย

หน้าที่ หมายถึง การกระทำ หรือกา รละเว้นเพื่อ ผลประโยชน์ โดยตรง ของการมี สิ่งใด ก็ตามที่บังคับ ให้มนุษย์ ในสังคม ต้องปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ ทางสังคมหรือไม่สามารถ ปฏิบัติ ตามกฎหมาย ได้ ส่วนสิทธิ และเสรีภาพมนุษย์มี แต่ จะใช้ประโยชน์ได้ หรือไม่

รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักร ไทย พ.ศ. 2550 ได้ กำหนดสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ ของปวงชนชาวไทย ไว้ดังนี้
1) สิทธิ ของคนไทย
1. สิทธิในครอบครัว และความเป็นส่วนตัว คนไทย ทุกคนมีสิทธิ ในการปกป้องศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และความเป็นส่วนตัว
2. สิทธิในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ประเพณี คนในท้องถิ่น และชุมชน ต้องช่วยกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟู ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คง อยู่สืบไป
3. สิทธิในทรัพย์ สินบุคคล ได้รับการคุ้มครอง ในทรัพย์สิน และมรดกของตน

สิทธิ
ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีอย่างเท่าเทียมกันมีคุณภาพและทั่วถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

5. สิทธิ ในการบริการ สาธารณสุข ที่เป็นธรรม และได้มาตรฐาน สำหรับ ผู้ยากไร้ ในการรับ การรักษาพยาบาล จากสถานบริการ สาธารณสุข โดย ไม่เสียค่าใช้จ่าย
6. สิทธิ ในการคุ้มครอง โดยรัฐ เด็กเยาวชนสตรี และบุคคล ในสังคม ที่ถูกกระทำด้วย ความรุนแรง และการปฏิบัติ ที่ไม่เป็นธรรม ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ
7. สิทธิใน การได้รับความช่วย เหลือจากรัฐ เช่นบุคคล ที่มีอายุมาก กว่า หกสิบปี และรายได้ ไม่เพียงพอ ต่อการยังชีพรัฐ จะให้ความช่วยเหลือเป็นต้น

  1. สิทธิในการอำนวย ความสะดวก แก่ประชาชน ซึ่งรัฐ ให้ความช่วย เหลือสาธารณะ และอำนวยความ สะดวก แก่ประชาชนในสังคม
    1. สิทธิของ บุคคล ในการ มี ส่วนร่วม กับรัฐ และชุมชนในการรักษาและประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
    2. สิทธิในการรับ ข้อมูลข่าว สาร จาก หน่วย งาน ของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือรัฐบาลท้องถิ่นโดยเปิดเผยเว้นแต่การเปิดเผยดังกล่าวจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัย ของประชาชน หรือเป็นผลประโยชน์ของบุคคลที่สิทธิได้รับความคุ้มครอง
  1. สิทธิ ในการยื่นคำร้อง พร้อมการ แจ้งผล ของกฎหมายอย่างทันท่วงที
    1. สิทธิที่บุคคลสามารถ ฟ้อง หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร ของรัฐ ที่รับผิดชอบ ในการดำเนินการหรือ ละเว้นการปฏิบัติตาม กฎหมาย ของ เจ้าหน้า ที่ ของรัฐภาย ในหน่วยงานนั้นได้

เสรีภาพของไทย
1. เสรีภาพ ในบ้าน คนไทย ทุกคน ได้รับการคุ้มครองชีวิต และถิ่นที่ อยู่ตามปกติ การเข้า ไป ใน ที่อยู่อาศัย ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยิน ยอม จากผู้ครอบครองหรือการเข้าไปใน ที่อยู่อาศัย โดยไม่มีหมายศาลสงคราม
2. เสรีภาพ ในการ เคลื่อนย้าย และการเลือกถิ่น ที่อยู่การเนรเทศ บุคคล สัญชาติไทย ออกนอก ราชอาณาจักร หรือ ห้ามมิ ให้ผู้มีสัญชาติไทยเ ข้ามา

3. เสรีภาพ ในการแสดง ออกโดย การพูด การเขียนการพิมพ์ การโฆษณา และวิธีการสื่อ สารอื่น ๆ ไม่สามารถ จำกัด เฉพาะคนไทยได้เว้นแต่โดยอาศัย อำนาจ ตามบทบัญญัติ ของกฎหมาย เฉพาะ เพื่อความมั่นคง ของรัฐ ในการรักษา ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรม ของผู้คน
4. เสรีภาพ ในการสื่อสาร การสอบสวน การควบคุมตัว หรือการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล อย่าง ถูกต้อง ตามกฎหมาย
5. เสรีภาพ ในการนับถือศาสนา ลัทธินิกาย ความเชื่อ ทางศาสนา และเสรีภาพ ในการประกอบพิธีกรรม ทางศาสนา ที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ พลเมืองและไม่ขัด ต่อความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี ของประชาชน

บทความต่อไป discord download

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

winbox

เรื่องถัดไป

myfxbook

เมนู