สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ชีเชนอิตซา ประเทศเม็กซิโก

ชีเชนอิตซา (Chichen Itza) เมืองเก่าและแหล่งโบราณคดีขนาดใหญ่ในรัฐยูกาตัง ประเทศเม็กซิโก ที่มีชื่อเสียงที่สุดของชนเผ่ามายา ภายในชีเชนอิตซามีโบราณสถานสำคัญมากมาย เช่น วิหารนักรบ วิหารนักบวช หอคอยสังเกตการณ์เอลการากอล และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือ “พีระมิดเอลกัสตีโย” วัดของชนเผ่ามายาที่มีลักษณะเป็นพีระมิดยอดตัด
มีบันไดทั้งหมด 4 ด้าน ด้านละ 91 ขั้น เมื่อนับรวมกับฐานจะได้ 365 ขั้น หรือเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี ตามปฏิทินของชาวมายา โดยตรงกลางบนยอดพีระมิดจะใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังเวยเทพเจ้า ซึ่งมีรูปทรงเป็นสามเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไป

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

Chichen Itza, the old city and large archaeological site in Yucatan State Mexico The most famous of the Maya Within Chichen Itza, there are many important relics such as the Warrior Temple, the Priest Temple,
The El Garagal Watchtower. And holy wells But the most outstanding thing is “El Castillo Pyramid,” a Mayan temple that looks like a pyramid cut top. There are four steps, 91 steps on each side, when combined with the base, it is 365 steps or equal to the number of days in a Mayan calendar year. The center of the pyramid is used as a place of worship for the gods. Which has the shape of a tall solid triangle

รูปสลักพระเยซูคริสต์ ประเทศบราซิล

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในลำดับถัดมาคือ กริชตูเรเดงโตร์ หรือ Christ The Redeemer รูปสลักพระเยซูคริสต์ความสูง 38 เมตร แขนยาว 28 เมตร สัญลักษณ์อันโด่งดังของประเทศบราซิล แกะสลักจากหินสบู่ขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านเป็นสง่าอยู่ที่ยอดเขากอร์โกวาดู ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของประเทศบราซิล และรูปสลักนี้ก็ถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาโดยหันพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์เข้าหาเมือง ให้เสมือนว่าเมืองอยู่ใต้การคุ้มครองของพระองค์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในประเทศ

สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

The next wonders of the modern world are Kris Touredentor or Christ The Redeemer, a statue of Jesus Christ, height 38 meters, arms length 28 meters, the famous symbol of Brazil. Carved from a large soapstone Towering majestically at the top of Mount Corcovadou. Christianity is the main religion of Brazil. And this sculpture was built on a hilltop, facing the face of Jesus Christ. As if the city was under His protection To hold the hearts of the people of the country

บทความต่อไป ผัดพริกแกง

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ฟังเพลงยุค90

เรื่องถัดไป

television

เมนู