หลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง หลวงปูุสรวงเป็นคนพูดน้อย และไม่เคยเล่าประวัติส่วนตัวให้ใครฟัง จึงไม่มีใครทราบประวัติและอายุที่แท้จริงของท่านได้ มีเพียงค าบอกเล่าปากต่อปากที่ยังคงเป็นปริศนา บ้างก็ว่าท่านเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ บ้างก็ว่าท่านเป็นพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากประเทศกัมพูชา มาจ าพรรษาที่ประเทศไทยหลายแห่ง จึงไม่มีใครที่จะทราบเรื่องราวประวัติที่แน่นอน ชาวบ้านในสมัยนั้นเรียกขานท่านว่า “ลูกเอ็อวเบ๊าะ” หรือ “ลูกตาเบ๊าะ” (เป็นภาษาเขมร หมายถึงพระดาบสที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้าตามป่าเขา)

หลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง

เป็นพระที่มักน้อย สันโดษ สมถะ มีอุเบกขาสูงสุด ตลอดระยะเวลา หลวงปูุสรวงจะจ าวัด ณสานักสงฆ์แห่งหมู่บ้านไพรบึงน้อย (วัดไพรพัฒนาในปัจจุบัน) และอยู่ตามกระท่อมนาเล็กๆ มีกระดานไม้ปูแค่พอนอนได้ทุกแห่งที่หลวงปูุจ าวัดจะมีเสาไม้สูงปักอยู่ มีเชือกขาวขึงระหว่างกระท่อม เสาไม้หรือต้นไม้ข้างเคียงมีว่าวขนาดใหญ่
ที่บุด้วยจีวรหรือกระดาษแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์ ที่ขาดไม่ได้คือจะต้องให้ลูกศิษย์ก่อกองไฟไว้เสมอ บางครั้งลูกศิษย์เอาของถวายท่านก็จะโยนเข้ากองไฟ ฉะนั้น ถ้าเห็นว่ากระท่อมใดมีสิ่งของดังกล่าว ก็หมายถึงว่าเป็นที่ที่หลวงปูุเคยจ าวัดหรือเคยอยู่มาก่อน

With white ropes between the huts A wooden pole or tree next to it has a large kite.
Which is lined with a robe or paper hanging as a symbol Which is indispensable to always have the disciples set up a fire Sometimes the disciples take an offering to him and throw it into the fire. Means that it is the place where Luang Pu used to Temple or have lived before

พระครูโกศลสิกขกิจ “หลวงพ่อพุฒ วายาโม” เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต าบลไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เล่าว่า บุคลิกและกิจของหลวงปูุสรวง จะมีลักษณะความสันโดษ เมื่อท่านได้รับปัจจัยมา ท่านก็ไม่ยึดติดและท าการให้ทานแก่คนยากไร้มาโดยตลอด บางครั้งก็นุ่งห่มเหลือง บางครั้งก็แต่งขาว ชาวบ้านถือเป็นเรื่องปกติ
เพราะเป็น มหามุนีเทพดาบส โดยทั่วๆไปที่เรียกว่า หลวงปู่ นั้น ด้วยมีกิจปฏิบัติเฉกเช่นสงฆ์

Phu Sing District, Sisaket Province, said that Luang Pu Suang’s personality and activities Will have the character of solitude When you get the factor He did not attach and Has always given alms to the poor Sometimes dressed in yellow Sometimes dressed in white The villagers are considered normal.
Because he was a great man In general, it is called Luang Pu. There are practices like monks.

ชาวบ้านแห่งดินแดนอีสานใต้ ยกย่องท่านว่า เป็นผู้วิเศษแห่งภูตะแบง บ้างก็เรียกขานท่านว่าเทวดาเล่นดิน

Villagers of the land of the southeast Praised him that Is the magician of Phu Tabang Some called him angels playing on the ground.

หลวงปู ุสรวง เทวดาเล ่นดิน นามของท ่านแฝงปริศนาธรรม เพราะดินหรือปฐวีธาตุก็คือ หนึ ่งในกองกสิณขณะเดียวกันเมื่อใครถวายอะไรมาให้ท่านไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง ฯลฯ ก็จะโยนเข้ากองไฟจนหมดสิ้น ซึ่งไฟหรืออัคคีธาตุ ก็เป็นอีกหนึ่งกองกสิณที่พระอริยสงฆ์สายเหนือโลกใช้ฝึกจิต ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่น เรื่องราวของหลวงปูุสรวง
เต็มไปด้วยเรื่องราวหลากฤทธิ์พิสดาร มีอภินิหารต่างเล่าขานกันมาจากปากต่อปาก สื่อสิ่งพิมพ์ตีแผ่เรื่องราวของ
หลวงปูุสรวงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่กล่าวขานมาจนทุกวันนี้ปัจจุบันท่านได้มรณภาพไปแล้วตั้งแต่ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓

The story of Luang Pu Suang
Full of various stories There is a miracle that is told from word of mouth. Publications expose the story of
Luang Pu Suang continues until the present day. And as mentioned until today, he has passed away since 8 September 2000

โดยสรีระสังขารของหลวงปูุสรวงนั้นไม่ได้เน่าเปื่อยไปตามกาลเวลา จึงได้เก็บรักษาร่างของท่านไว้ในโลงแก้ว ที่วัดไพรพัฒนา อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำนานเรื่องเล่าประวัติหลวงปู่สรวงเทวดาเดินดินของชาววัดบ้านขะยูง

วัดบ้านขะยูง ได้ตั้งขึ้นมาพร้อมกับหมู่บ้านขะยูง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ซึ่งหมู่บ้านขะยูงในขณะนั้นขึ้นกับหมู่ที่ ๘ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และได้แยกการปกครองมาขึ้นกับหมู่ที่ ๖ ตำบลละลม ต่อมาได้แยกขึ้นกับบ้านทำนบ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยตามอญ จนกระทั้งปี พ.ศ.๒๕๓๑ ได้แยกการปกครองเป็นของตนเอง และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านขะยูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เหตุผลของการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านขะยูง เพราะ บ้านขะยูงเป็นพื้นที่ที่มีต้นพะยูงอยู่จำนวนมากในสมัยก่อน การเรียกชื่อหมู่บ้านพะยูงจึงเพี้ยนมาเป็นขะยูง อีกเหตุผลหนึ่งคือชาวบ้านนิยมนำต้นไม้มาเผาถ่าน คำว่า ถ่าน ภาษาเขมร เรียกว่า ขะซูง (กะยูง-ขะยูง) นั้นเอง

The reason for the village name is Baan Khayung is because Ban Khayung is an area with many rosewood trees in the past. So calling the name of Phayung Village was distorted as Khayung. Another reason is that villagers prefer to use trees to burn charcoal, the Khmer word char is called Khasung (Kayung-Khayung).

ผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านขะยูงชื่อว่า นายคูณ แก้วชัย และในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ผู้ได้รับเลือก คือ นายบรรจง จันทสุข ได้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

The first village headman of Baan Khayung was named Mr. Koon Kaewchai and in 2007 elected a new village headman. The elect is Mr. Banchong Chantasuk, who has served as headmaster until now.

สมัยก่อนหลวงปู่สรวงมาพักวัดบ้านขะยูงเป็นประจำก่อนที่จะเดินทางไปไหนหลวงปู่ก็จะเข้ามาแวะวัดบ้านขะยูง โดยเฉพาะมาหาหลวงตาสงค์ ซึ่งท่านสนิทคุ้นเคยและอยู่ด้วยกันประจำที่วัดบ้านขะยูง ทำให้หลวงปู่สรวงไปไหนมาไหนก็จะแวะที่วัดบ้านขะยูง

In the past, Luang Pu Suang came to stay at Ban Khayung Temple on a regular basis. Before traveling anywhere, Luang Pu came to visit Ban Khayung Temple. Especially come to Luang Ta Song In which you are close and familiar with and stay together regularly at Ban Khayung Temple Causing Luang Pu Suang to come and go, he will stop at Wat Ban Khayung

PG SLOT GOLD จากค่าย PG Slot พัฒนามาในรูปแบบใหม่ล่าสุดในชั่วโมงนี้ และวินาที่ใครที่ไม่รู้จักควรจะต้องรู้จักไว้เพราะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่

บทความต่อไป teddy bear

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

โจวซิงฉือ

เรื่องถัดไป

tag

เมนู