เพศวิถี

เพศวิถี

เพศวิถี

เพศวิถี แนวคิดในการเรียนการสอนปัจจุบันครูอาจารย์ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจและได้แสวงหาความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วย การทำโครงงาน (Project) จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดที่จะเสริมการเรียนรู้ตามลักษณะดังกล่าวข้างต้นโดยมีแนวคิดที่ว่า การให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องเพศทำให้ไม่เกิดปัญหาเพศในวัยรุ่นการเรียนรู้อย่างถูกวิธีช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพศของเด็กและเยาวชนในสังคมไทยได้

สาระการเรียนรู้

ความสำคัญของเพศวิถีศึกษา
เพศวิถีศึกษา กระบวนการ เป็ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกรรมวิธีที่จะให้บุคคลได้เรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นจริงของชีวิตและสังคม เพื่อให้บุคคลมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่องเพศ ตลอดจนสามารถปรับตัวตามพัฒนาการชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เพศวิถีศึกษา มิใช่การสอนเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เป็นการให้ความรู้และสอนให้รู้จักบทบาทและคุณค่าของ

Know the right attitudes and behaviors in sex. As well as being able to adapt to the development of life appropriately
Sexual education is not sex teaching. Rather, it gives knowledge and teaches about the roles and values of


ความเป็นชายและหญิงในสังคม
เพศวิถีศึกษา จึงมีความสำคัญต่อเด็กและเยาวชนไทยในการสร้างความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัวมีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถรู้เท่าทันภัยของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การให้ความรู้ที่ถูกต้องจะช่วยให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังของชาติมีอนาคตที่ดี ไม่ก่อให้เกิด

Sexuality education is therefore important to Thai children and youth in building their own understanding and appreciation. The family has life skills, can be aware of the dangers of sexually transmitted diseases, AIDS, and the prevention of premature sex. Proper education will help children and youth who are national forces to have a better future. Not cause

เพศวิถี

ปัญหาต่อสังคม

 • เรื่องเพศเป็นความจําเป็นที่จะต้องได้ทราบภายในขอบเขต เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนทุกคน.โดยเฉพาะความเจริญทางจิตใจนั้น จะควบคู่กันไปกับความเจริญทางเพศ ความรู้สึกในเรื่องเพศย่อมมี อิทธิพลอย่างมากมายต่อสภาพของจิตใจ และเป็นที่ยอมรับว่าความแตกต่างเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะย่อมจะมาจากสาเหตุอันหนึ่งคือแรงผลักทางเพศ ดังนั้นการศึกษาเรื่องเพศและเรื่องจิตใจจําเป็นจะต้องดําเนินควบคู่กันตลอดไป
 • A great influence on the state of mind And it is accepted that personality differences are likely due to one of the reasons: sex drive. Therefore, the education of sex and the mind must go hand in hand.
 • พัฒนําการทางเพศ (Human sexual development) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม
 • Human sexual development refers to the knowledge and understanding of the growth and development of sex with age. Physical, mental, emotional and social
 • สุขอนามัยทางเพศ (Sexual health) หมายถึง ความรู้ความเข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพอนามัยทางเพศได้ตามวัย เช่น การดูแลรักษาอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ ความเข้าใจต่าง ๆ ในเรื่องเพศ
 • Sexual health refers to the knowledge and ability to take care of sexual health as they age, such as maintaining the reproductive organs. Reproductive health Different understandings of sex
 • พฤติกรรมทางเพศ (Sexual behavior) หมายถึง การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับเพศและวัย
 • Sexual behavior refers to the expression of sexual behavior that is suitable for sex and age.
 • สัมพันธภาพ (Interpersonal relation) หมายถึง การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนเพศเดียวกัน และต่างเพศ การเลือกคู่ การเตรียมตัวก่อนสมรส และการสร้างครอบครัว
 • Building and maintaining relationships with people in society Building and maintaining same-sex and heterosexual relationships; selection of partners; preparation for marriage. And building a family
 • ทักษะส่วนบุคคล (Personal and communication skills) หมายถึง ความสามารถในการจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการปฏิเสธ ทักษะการขอความช่วยเหลือ ทักษะการจัดการกับอารมณ์ ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ
 • Communication skills Rejection skills Recourse skills Emotion management skills Decision making and problem solving skills related to sex
 • สังคมและวัฒนธรรม (Society and culture) หมายถึง ค่านิยมในเรื่องเพศที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และการปรับตัวต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะจากสื่อที่ยั่วยุต่าง ๆ
 • Gender values that are appropriate in line with Thai society and culture. And adaptation to the changing trends of society Especially from various provocative media

โปรโมชั่น สุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับ สมาชิกใหม่ หากท่าน สมัคร PG SLOT GOLD 
วันนี้ เพียงแค่ แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต

ติดต่อเรา

บทความต่อไป school lunch system

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

movies

เรื่องถัดไป

school lunch system

เมนู