แก้ไข

แก้ไข

แก้ไข ทําส่วนที่เสียให้คืนดีอย่างเดิม หรือ ดัดแปลงให้ดีขึ้นกว่าเดิม

แก้ไข ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียนการงานการเงินหรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบปัญหาแต่ละคนมีวิธีจัดการหรือแก้ไขไม่เหมือนกัน แต่ละวิธีอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลนั้น ๆ อย่างไรก็ตามหากเราวิเคราะห์วิธีการต่างๆในการแก้ปัญหา พบว่าวิธีการเหล่านั้นสามารถสรุปเป็นทฤษฎีด้วยรูปแบบหนึ่ง และบางครั้งต้องมีการเรียนรู้ระดับสูงเพื่อแก้ปัญหาบางอย่าง

แก้ไข

นอกจากวิธีการแก้ปัญหาที่มีภาพประกอบซึ่งวิธีการลองผิดลองถูก การใช้เหตุผล กำจัด นอกจากนี้ยังมีวิธีแก้ปัญหาอีกหลายวิธีที่ผู้แก้ปัญหาสามารถเลือกให้ตรงกับปัญหาของตนเองและประสบการณ์ของตนเองได้ อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดมีขั้นตอนที่คล้ายกัน และจากการศึกษาพฤติกรรมในการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์พบว่าโดยปกติแล้วมนุษย์มีกระบวนการในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

1 การวิเคราะห์และนิยามของปัญหา
ระบุการวิเคราะห์ปัญหาและคำจำกัดความนี่เป็นขั้นตอนแรกก่อนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่นักแก้ปัญหามักจะละเลยความสำคัญของขั้นตอนนี้ จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือการทำความเข้าใจปัญหาเพื่อแยกแยะสิ่งที่ข้อมูลกำหนดปัญหาหรือเงื่อนไขของปัญหา และสิ่งที่จำเป็นนอกจากนี้วิธีที่ใช้ในการประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาโดยสรุปองค์ประกอบการวิเคราะห์มีดังนี้:
1.1 การระบุข้อมูล: พิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในปัญหา
1.2 การระบุข้อมูล: พิจารณาเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการคำตอบ
1.3 การกำหนดวิธีการประมวลผลรวมถึงการพิจารณาอัลกอริทึมการได้รับคำตอบหรือข้อมูลผลลัพธ์

2 การเลือกเครื่องมือและการออกแบบอัลกอริทึม
การเลือกเครื่องมือและการออกแบบอัลกอริทึม (Tools and Algorithm development) ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด หลังจากที่เราเข้าใจปัญหาแล้วให้พิจารณาข้อมูลและเงื่อนไขที่มี และสิ่งที่เราต้องหาในขั้นตอนที่ 1 เราสามารถหาวิธีที่จะใช้ในการแก้ปัญหา ขั้นตอนนี้ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้แก้ หากนักแก้ปัญหาเคยพบปัญหาเช่นนี้มาก่อนพวกเขาสามารถใช้แนวทางที่ผ่านมาได้

ขั้นตอนนี้เริ่มต้นด้วยการเลือกเครื่องมือแก้ไขปัญหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมระหว่างเครื่องมือและเงื่อนไขต่างๆของปัญหาซึ่งรวมถึงความสามารถของเครื่องมือในการแก้ไขและสิ่งที่สำคัญคือความคุ้นเคยในการใช้เครื่องมือ ของนักแก้ปัญหา สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งในการแก้ปัญหากลยุทธ์การแก้ปัญหาซึ่งเราเรียกว่าอัลกอริทึมใช้ในการแก้ปัญหา หลังจากที่เรามีเครื่องมือที่จะช่วยคุณแก้ไขปัญหาแล้วผู้แก้ปัญหาต้องวางแผนว่าจะใช้เครื่องมืออย่างไรเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและถูกต้อง

การออกแบบอัลกอริทึมการแก้ปัญหาผู้แก้ปัญหาควรใช้ไดอะแกรมหรือเครื่องมือเพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานเพื่อความสะดวกในการป้อนข้อมูลเช่นผังงานที่จำลองอัลกอริทึมการแก้ปัญหาในรูปแบบของสัญลักษณ์รหัสหลอกซึ่งจำลองขั้นตอน เมื่อการแก้ปัญหาอยู่ในรูปแบบของคำบรรยาย การใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบดังกล่าวนอกจากจะแสดงกระบวนการอย่างชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้แก้ปัญหาสามารถค้นหาวิธีการผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

3 การดำเนินการเพื่อแก้ปัญหา
การแก้ไขปัญหา (Implementation) หลังจากออกแบบอัลกอริทึมเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือที่เลือก ถ้าจะแก้ปัญหาให้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยง่าย ขั้นตอนนี้เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จหรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา กระบวนการนี้ต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เลือกซึ่งผู้แก้ปัญหาต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและเชี่ยวชาญ ตามการใช้งานหากพบแนวทางที่ออกแบบมาดีกว่าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้

4 การตรวจสอบและการปรับปรุง
การตรวจสอบและปรับปรุง (Refinement) หลังจากแก้ปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ผู้แก้ปัญหาต้องตรวจสอบว่าอัลกอริทึมที่สร้างขึ้นนั้นสอดคล้องกับคำอธิบายปัญหารวมถึงอินพุตและเอาต์พุตเพื่อให้แน่ใจว่าอินพุตถูกต้องและสมบูรณ์ในทุกกรณี ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ดีที่สุด 4 ขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้ว เปรียบเสมือนบันไดที่ช่วยให้มนุษย์ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาและการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาก็ต้องอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอนนี้เช่นกัน

แก้ไข

Solved in everyday life, everyone must have encountered various problems. Whether it is academic, work, financial, or even gaming problems. When a problem is encountered, each person has different ways to deal with or fix them. Each method may produce the same or slightly different results. Depending on the knowledge, ability and experience of the person, however, if we analyze different methods of problem solving. It was found that those methods could be theoretically summed up with one form. And sometimes a higher level of learning is required to solve certain problems.

Besides illustrated solutions which are trial and error, reasoning and eliminating, there are also a number of solutions that problem solvers can choose to match their own problems and experiences. However, they all have similar steps. And from the study of behavior in learning and solving human problems, it was found that human beings usually have processes in solving problems. Verify that the generated algorithm corresponds to the problem description, including input and output, to ensure accurate and complete input in all cases.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป tf2

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

5 แพร่ง

เรื่องถัดไป

ทงคัตสึ

เมนู