Aesthetic

Aesthetic

Aesthetic

Aesthetic คือ ?ภาพที่เราเห็นด้านบนถ้าคน 2 คนให้ความเห็นว่าภาพนี้สวยหรือไม่สวยเราอาจมีความเห็นของทั้งสองคนไม่ตรงกันเพราะความสวยในมุมมองของแต่ละคนไม่ตรงกัน
ในทำนองเดียวกันทุกคนมีเกณฑ์ในการตัดสินความงามของภาพ ภาพที่คน ๆ หนึ่งเห็น
คนสวยอีกคนอาจจะมองว่าไม่สวยเลย

สุนทรียศาสตร์ คืออะไร?

สุนทรียศาสตร์มาจากภาษาสันสกฤตว่า “สุนทรียศาสตร์” แปลว่า “ความงาม” และ “วิทยาศาสตร์” หมายถึง “วิชา” ในภาษาอังกฤษคำว่า “สุนทรียศาสตร์” (Esthetics) มีต้นกำเนิดมาจากนักปรัชญานิยมเหตุผลชาวเยอรมัน Alexander Gottlieb Baumgarten ซึ่งมีรูปแบบมาจากคำในภาษากรีก “Aisthetikos” (อีสเตติกอส) แปลว่า “รู้ผ่านพาสต้า”

ความงามอาจเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งในทุกสิ่ง อาจเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งปรุงแต่งหรืออาจเป็นคุณภาพทางศีลธรรมหรือสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกชื่นชมและความงามอาจมีอยู่รอบตัวเราแม้แต่สิ่งที่เราสร้างขึ้น ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

คำว่าสุนทรียศาสตร์ในภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้หมายถึงศิลปะทั่วไปอาจแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆได้ดังนี้

ประวัติศาสตร์ศิลปะ

•การวิจารณ์ศิลปะ

•ทฤษฎีศิลปะ

•จิตวิทยาศิลปะ

สังคมวิทยาศิลปะ

ปรัชญาศิลปะ

เกณฑ์ความงามคืออะไร?

วิจารณญาณเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์คือเมื่อเราใช้ความคิดของเราเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม หรือการประเมินจิตใจของวัตถุที่มีคุณค่าที่กระตุ้นความรู้สึกภายในจิตใจแม้ว่าความงามจะขึ้นอยู่กับจิตใจ แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเลือกที่คุณชอบ แต่ยังต้องขึ้นอยู่กับค่าที่มีอยู่ในวัตถุด้วย

มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบุคคลว่าพวกเขาใช้อะไรในการตัดสินสิ่งต่าง ๆ และการตัดสินด้านสุนทรียศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่มแนวคิด:

Aesthetic
  1. กลุ่มที่ใช้ตัวเองเป็นตัวตัดสิน

เรียกเกณฑ์นี้ว่า “Subjectivism” (Subjectivism) คือกลุ่มที่เชื่อว่าความรู้ความจริงและความดีล้วนไม่มีความจริงในตัวเอง แต่เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นกฎเกณฑ์แห่งความรู้ดังนั้นความจริงและคุณธรรมนี้จึงไม่มีอยู่จริง มนุษย์เท่านั้นที่มีอยู่จริงและจะตัดสินใจ นอกเหนือจากการเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์มนุษย์แต่ละคนยังมีการวัดความจริงที่แตกต่างกันโดยไม่ขึ้นกับใครหรือสิ่งใด เกณฑ์การตัดสินเช่นนี้สามารถทำให้เรามั่นใจในตัวเอง แต่ถ้าความรู้สึกมั่นใจนี้ท่วมท้นอาจส่งผลให้เราเห็นแก่ตัว เอาแต่ใจตัวเองไม่ยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นซึ่งจะส่งผลต่อไปทำให้เรามีโลกทัศน์ที่แคบและอยู่คนเดียวในโลกกว้างใบนี้

ในบรรดาสุนทรียศาสตร์เหล่านี้ ได้แก่ Sophist, Hobbes และ Ortega

  1. กลุ่มที่เชื่อว่ามีกฎตายตัวที่คุณสามารถใช้ตัดสินได้

เกณฑ์นี้เรียกว่า “ปรนัย” (Objectivism) คือกลุ่มที่เชื่อว่ามีมาตรฐานตายตัวในงานศิลปะ ซึ่งสามารถใช้ในการตัดสินผลงานในทุกช่วงอายุมาตรฐานนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครหรือศิลปินรู้สึกอย่างไร เชื่อกันว่ากลุ่มนี้มีความสวยงามแบบ Elemental แม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่มันมีอยู่จริงและด้วยเหตุนี้การที่เราตัดสินงานศิลปะไม่เหมือนกันเพราะเราแต่ละคนไม่สามารถเข้าถึงสุนทรียภาพที่แท้จริงหรือมาตรฐานที่แท้จริงได้ เพื่อให้เราไปถึงเกณฑ์มาตรฐานนี้เราจำเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้สมบูรณ์จนกว่าเราจะมองเห็นความงามตามมาตรฐาน บางคนอาจนั่งสมาธิบางคนอาจฝึกฝนทางศิลปะจนเกิดความชำนาญ

นักสุนทรียศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของกลุ่มนี้ ได้แก่ เพลโตอริสโตเติลและเฮเกล

  1. กลุ่มเชื่อว่าเกณฑ์การตัดสินความสวยงามแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

เกณฑ์นี้เรียกว่า “relativism” มันเป็นกลุ่มที่คล้ายกับอัตวิสัย แต่สิ่งที่แตกต่างคือกลุ่มทฤษฎีสัมพัทธภาพเชื่อว่าการตัดสินของสุนทรียศาสตร์เป็นไปตามเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่เป็นอิสระจากผู้แสดงความคิดเห็นเนื่องจากผู้วิจารณ์ต้องมีความเป็นกลางและพึงระลึกไว้เสมอว่าพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคมเกณฑ์ความงามจึงเปลี่ยนไปตามสังคม ตามสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจะนำไปสู่

What is aesthetics?

The picture that we see above, if 2 people to give an opinion on how this picture is Beautiful or unattractive We may have the opinion of both people mismatched because the beauty of each person’s viewpoint is not.
Likewise, everyone has their own criteria for judging the beauty of an image. A picture that one person sees
Another beautiful person may not be considered beautiful at all.

This criterion is called “relativism”. It is a group similar to subjectiveism. But the difference is that the relativity group believes that Aesthetic judgments are based on environmental conditions. Local culture Or depending on the terrain and weather of each area Independent of the commenter Because the reviewer has to be impartial and must always keep in mind that They are only a part of society, so the aesthetic criteria have changed with society. According to climatic conditions The terrain, depending on the environment, will lead to it.

บทความต่อไป adjectives

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Deepfake

เรื่องถัดไป

Java Download

เมนู