Agenda

Agenda

Agenda

Agenda นั้นสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องทำ เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเห็นถึงทิศทาง และเข้าใจภาพรวมของการประชุมมากขึ้นรวมถึงยังช่วย
How important Why should I do it? It’s something that will help everyone see direction. PG And to better understand the overview of the meeting and also to help

 • กำหนดเวลาในการประชุม
 • ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนเข้าประชุม
 • เป็น Check list ว่ามีหัวข้อไหนบ้างที่จะต้องประชุมกัน
Agenda

ออกแบบ Agenda อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การออกแบบ Agenda ให้ดีนั้นไม่ใช่เพียงแค่นึกอะไรออกก็ใส่ลงไป ถ้าต้องการให้การประชุมมีประสิทธิภาพที่สุดเราต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

 1. หัวข้อไหนบ้างที่ต้องอยู่ใน Agenda และเรียงลำดับความสำคัญไว้ให้ชัดเจน
  What topics must be in the Agenda and prioritize them clearly?
 2. วัตถุประสงค์หลัก เช่น ต้องการสื่อสารบางอย่าง ต้องการกระจายงาน หรือ ต้องการระดมสมอง Slot
  The main purpose, for example, to communicate something Want to distribute work or want to brainstorm
 3. ผู้เข้าประชุม มีใครบ้างที่ต้องเข้าร่วม เลือกเฉพาะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และถ้าใครมีหน้าที่สำคัญในที่ประชุมอย่าลืมระบุไว้ให้ชัดเจนด้วย เช่น นายเอ ต้องพรีเซนต์ ในหัวข้อ ยอดขายประจำปี
  Attendance Who is there to attend? Select only the people who are involved. And if anyone has an important role at the meeting, be sure to specify it clearly.
 4. ลำดับการประชุม เรื่องไหนควรพูดก่อน ถ้าเป็นไปได้พยายามเรียงลำดับให้เรื่องที่เชื่อมโยงกันอยู่ติดกัน สล็อต การประชุมจะได้ไหลลื่นไม่ข้ามไปข้ามมา
  Meeting order Which matter should be said first If possible, try to sort the subjects next to each other. The meeting will flow smoothly and not skip over and over.
 5. เวลาสำหรับแต่ละหัวข้อ ควรจะต้องใช้มากน้อยแค่ไหน
  Time for each topic How much should I use?
 6. วัน เวลา สถานที่ เลือกวันเวลา
  Date, time, location

5 เคล็ดลับง่าย ๆ สำหรับมือใหม่หัดทำ Agenda

 1. ส่งAgenda ล่วงหน้าให้ทุกคนที่มีรายชื่อเข้าประชุมและให้ทุกคนตอบกลับว่าสามารถเข้าประชุมได้หรือไม่ได้ เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงจำนวนที่แท้จริงของผู้เข้าประชุม
  Send Agenda in advance to everyone listed in the meeting and let everyone reply to see if they can attend or not. So that we will know the actual number of attendees
 2. แจ้งให้ทุกคนทราบว่า ถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถระบุและแจ้งกลับมา เพราะบางครั้งอาจจะมีบางหัวข้อที่ตกหล่นไป ซึ่งก็เหมือนเป็นการให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
  Let everyone know that If there are additional suggestions Can identify and report back Because sometimes there may be some topics that are missed. Which is like having the meeting attendees check it once more
 3. ถ้ามีข้อมูลอะไรที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้แนบเอกสารไปด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้ทำความเข้าใจก่อนเข้าประชุม
  If I have any information that I think will benefit the meeting participants. Be sure to attach documents so that they can understand before entering the meeting.
 4. ตั้งหัวข้อให้เห็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีหัวข้อไหนที่ต้องการระดมสมอง แทนที่จะตั้งหัวข้อว่า “การย้ายออฟฟิศ” PG Slot Gold ให้เปลี่ยนเป็น “หาข้อสรุป ข้อดีข้อเสียจากการย้ายออฟฟิศ” ผู้เข้าร่วมจะรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาต้องเตรียมตัวอย่างไร
  Set topics for clear objectives. For example If there is any topic you want to brainstorm Instead of heading Change the “Office move” to “Summarize the pros and cons of moving the office.” Participants will know immediately how they must prepare.
 5. ถ้าไม่จำเป็นจริง ๆ ไม่ควรใส่หัวข้อในการประชุมมากเกินไป เพราะยิ่งใช้เวลานานสมองก็จะยิ่งล้า ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่มีประสิทธิภาพ และเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์
  If not really necessary, it shouldn’t include too many topics in the meeting. Because the longer it takes, the more tired the brain The results were not effective. And wasted time in vain

ติดต่อเรา

บทความต่อไป nissan thailand

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

metal sheet

เมนู