CEFR

CEFR

CEFR เครื่องมือวัดระดับทางภาษา ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้น

CEFR เป็นแนวทาง​ในการอธิบาย​ว่าคุณสามารถพูด​ และเข้าใจภาษา​ต่างประเทศ​ไ​ด้ดี​ เพียงใดมีเกณฑ์​ การประเมินภาษา​หลายประการ ย่อมาจาก The Common European Framework of Reference for Languages หากต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาภาษาอังกฤษ ประเภทใดไม่รู้จะ เริ่มตรงไหน ดังนั้นการรู้ระดับภาษาของคุณ จะช่วยให้คุณรู้วิธีพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณ บทความ สั้น ๆ

เป็นการกำหนดมาตรฐานความสามารถ ทางภาษาอังกฤษของประชากร ในประเทศในสหภาพยุโรป เพื่อให้ทุกโรงเรียน ในแต่ละประเทศสมาชิกของ สหภาพยุโรป
ออกแบบหลักสูตรและผู้อำนวยการ ด้านการสอน ภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้น การพัฒนาทักษะ “ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ” สำหรับประชากรของตนเอง เพื่อให้
ประชากรของทุกประเทศ ในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ในการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความรู้ต่างๆ ตลอดจนสามารถ
ประสานการทำธุรกรรม และธุรกิจใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของ จึงเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก สำหรับ
การพัฒนาโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

หลักการวัดระดับภาษา

CEFR แบ่งออกเป็น 6 ระดับตั้งแต่ A1 – C2 โดยหลักแล้วจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้นระดับกลางและระดับสูง แต่ละระดับจะวัดความสามารถในการใช้และเข้าใจภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันโดยปกติจะอยู่ใน บริษัท หรือสถานที่ตั้ง วุฒิการศึกษาเขาจะระบุว่าต้องการให้นักเรียนอยู่ในระดับไหนเช่นกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้คนที่จะสอบครูสอบผ่านระดับ B1

แนวข้อสอบของ CEFR คือ อะไรบ้าง

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ แต่จะไม่มีการสอบตรง นักเรียนหลายคนพยายามหาข้อสอบ แต่จริงๆแล้วเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน สากลที่ทดสอบทักษะทั้ง 4 ทักษะเท่านั้นนั่นคือ

  • ข้อสอบ TOEIC ที่ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ
  • ข้อสอบ IELTS และ TOEFL ที่ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ

แผนการเรียนที่ทำให้ได้ระดับ CEFR ที่ต้องการ

นอกจากเทคนิคการติวข้อสอบ IELTS ทุกประเภทแล้วหลักสูตร นี้ยังมีแผนการเรียนประจำวันที่ช่วยเสริมสร้างนิสัยในการฝึกภาษาอังกฤษ เนื่องจากทักษะทางภาษาได้รับการพัฒนาจากการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยทุกวันไม่ใช่แค่ช่วงใกล้สอบ

ระดับของCEFR

แบ่งออกเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 – C2 โดยหลักแล้ว จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และระดับสูง แต่ละระดับ จะวัดความสามารถ ในการใช้ และเข้าใจ ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน โดยปกติ จะอยู่ใน บริษัท หรือสถานที่ วุฒิการศึกษา เขาจะระบุ ว่าต้องการให้ นักเรียน อยู่ในระดับไหน เช่น กระทรวง ศึกษาธิการ ต้องการให้คน ที่จะสอบ ครูผ่าน ระดับ B1 โดยแต่ละระดับ มีรายละเอียด ดังนี้

A1 : สามารถใช้ประโยค ง่ายๆในชีวิต ประจำวันอ่าน บทความสั้น ๆ
และพูดประโยคสั้น ๆ ใช้ คำที่คุ้นเคย หรือเนื้อหาที่ได้ เตรียมไว้เท่านั้น
A2 : สามารถแนะนำ ตัวเอง ครอบครัว ที่ทำงานในอดีต และปัจจุบันเป็น ประโยคสั้น ๆ
สื่อสารความ ต้องการได้อย่าง ง่ายดายและสามารถ พูดและเขียนในหัว ข้อที่สั้นเข้าใจง่าย

B1 : สามารถเข้าใจ ประเด็นหลัก และเรื่องทั่วไปที่ ตนเองสนใจทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนสามารถ สื่อสารโดย ละเอียดในเรื่อง ทั่วไปได้ชัดเจนขึ้น
B2 : สามารถเข้า ใจสาระ สำคัญของ เนื้อหาที่ ซับซ้อน เข้าใจ และสามารถใช้คำศัพท์ที่
หลากหลายมากขึ้น สามารถสื่อสาร และนำเสนอ ได้อย่างคล่องแคล่ว

C1 : สามารถเข้า ใจเนื้อหาที่ ยาวเข้าใจ วิเคราะห์ และตีความเข้าใจ และสามารถสื่อสาร
เป็น ประโยคยาว ๆ ที่ ท้าทายได้ง่าย
C2 : สามารถเข้า ใจได้โดยการ ฟังและการอ่านที่ง่าย พูดอย่างคล่อง แคล่วและมั่นใจ เหมือนเจ้าของ
ภาษาทำความ เข้าใจโครงสร้าง ไวยากรณ์ที่ซับ ซ้อนในบทความ วรรณกรรม หรือรายงาน ทางวิชาการต่างๆ

CEFR

ครูและ นักเรียนทุกคน จะต้องใช้ มาตรฐาน ภาษาอังกฤษ CEFR ความสามารถ ทางภาษา อังกฤษระดับ สากล Common European Framework of Reference for Languages เป็นหัวข้อ ที่ได้รับ ความสนใจใน การศึกษา ของไทย เนื่องจาก นโยบาย การปฏิรูป การสอน ภาษาอังกฤษ ของกระทรวง ศึกษาธิการ ซึ่งอ้างถึง กรอบนี้ เป็นแนวคิด หลักในการ ออกแบบ หลักสูตร

ตามนโยบาย ภาษาอังกฤษ เกณฑ์ ต่อไปนี้ กำหนด ให้ทั้งครู และนักเรียน ผ่านการสอบ CEFR
หากไม่ได้ สอนภาษา อังกฤษ ระดับ ประถม ศึกษาต้อง มี A2 ขึ้นไป / ระดับระดับ ประถม ต้องมี A2 ขึ้นไป สอน ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม ศึกษาต้องได้ B1 เป็นต้นไป / มัธยม ต้องได้ B2 เป็นต้นไป
นักเรียนประจำห้องเรียน
- ชั้นประถม ศึกษา ปีที่ 6 - มัธยม ศึกษา ปีที่ 6 ต้องมี ระดับมากกว่า หรือเท่ากับ A1
- ชั้นประถม ศึกษา ปีที่ 1 - ม. 3 ต้องมี ระดับมาก กว่าหรือ เท่ากับ A2
- ระดับม. 4 - ม. 6 ต้องมีระดับมาก กว่าหรือ เท่ากับ B1
นักเรียนห้องพิเศษ eng
- ป. 6 - ป. 6 ต้องมี ระดับมากกว่า หรือเท่ากับ A2
- ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 - ม. 3 ต้องมีระดับ มากกว่าหรือ เท่ากับ B1
- สำหรับระดับ ม. 4- ม. 6 ต้องมีระดับ มากกว่า หรือเท่ากับ B2

CEFR
The CEFR is a guide for explaining what you can speak. And understand foreign languages well How many criteria Several language assessments are short for The Common European Framework of Reference for Languages, if you want to improve your English. But still don't know that I have an English problem Any genre doesn't know where to start, so knowing your language level It will help you know how to improve your English.
Is the standard of competence The english language of the population In EU countries So that every school In each member state of EU Curriculum Designer and Director of Focused English Language Teaching The development of "English language proficiency" skills for their own population. To enable citizens of all EU countries to use English as a common language for cultural communication and exchange. And various knowledge As well as being able to coordinate transactions and any business effectively. The CEFR Framework of English language proficiency is a globally recognized standard. For the development of English language learning programs

อ่านต่อ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

lucky slotxo

เรื่องถัดไป

7 slot vip

เมนู