discipline

discipline

discipline คืออะไร?

discipline ความหมายของวินัย วินัยวินัยหมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ควบคุมความประพฤติทางกายของคนในสังคมให้อยู่ในลักษณะที่ดีงาม จะอยู่ด้วยกันด้วยความยินดีไม่กระทบกระทั่งกันจงห่างไกลจากความชั่วร้าย การอยู่ร่วมกันหากขาดวินัยต่างคนต่างทำตามความพอใจของตนเอง จะมีความขัดแย้งและชิงทรัพย์ ยิ่งคนเยอะเรื่องราวยิ่งไม่มีความสงบงานที่ทำจะไร้ผล

discipline

วินัยเปรียบเสมือนฟันเฟืองหลายอย่างหากคนใดคนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ จะส่งผลให้เกียร์ทั้งหมดหยุดทำงาน. ตัวอย่างเช่นเรากำลังเข้าแถว ถ้ามีอันไหนตอนเช้าเส้นไม่ตรงแถวนั้นจะดูภาพรวมแล้วก็ไม่เป็นระเบียบด้วย

วินัย

  1. ควบคุมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีโดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อฟัง
  2. เป็นการควบคุมประสิทธิภาพของฝูงชน เพื่อให้ผู้คนอยู่ในขอบเขตที่ดี
  3. เป็นเครื่องมือสำหรับผู้นำในการควบคุมพฤติกรรมของคนในองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
  4. เป็นการกำหนดพฤติกรรมของบุคคลผ่านการลงโทษและการให้รางวัล

มี 4 สาขาที่ต้องฝึกฝนให้เป็นนิสัย

การมีวินัยในการแสดงความเคารพการยอมรับการแสดงความเคารพในแนวทางที่ถูกต้องย่อมเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้ปฏิบัติ วินัยในการรักษาความสะอาดความสะอาดในที่นี้หมายถึงการรักษาความสะอาดทั้งร่างกายเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้และสถานที่ทั้งของตนเองและของผู้อื่นตลอดจนสถานที่สาธารณะที่พวกเขาเกี่ยวข้อง การฝึกฝนปลูกฝังพระธรรมวินัยให้คนในสังคมรักษาความสะอาดนอกจากจะทำให้ผู้คนสิ่งของสถานที่และสิ่งแวดล้อมดูสะอาดน่าอยู่แล้ว อีกทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดอีกด้วย

ระเบียบวินัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่นี้หมายถึงระเบียบในกิจวัตรประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเงินการนอนการแต่งกายการทำงานและความรับผิดชอบ ทั้งในบ้านและนอกบ้านรวมถึงอาชีพหรือการศึกษาการจัดการรายรับและรายจ่ายการออกกำลังกายและการพักผ่อนเป็นต้น

คนที่มีระเบียบวินัยดีในเรื่องต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้สามารถวางแผนและจัดระบบได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างสมบูรณ์แบบทำให้ไม่มีปัญหามาวุ่นวายแน่นอนมีอารมณ์ดีสุขภาพและจิตใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ดีด้วย ยิ่งไปกว่านั้นอาจสามารถจัดสรรเวลาสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติได้ เป็นกิจวัตรประจำวันได้เช่นกันซึ่งหากทำได้ก็จะเรียกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่า“ เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี” และหากมีความเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็จะ เครียดตถาคตโพธิสัตว์ให้เหนียวแน่นยิ่งขึ้น

การมีวินัยในการตรงต่อเวลาการตรงต่อเวลา

ในที่นี้หมายถึงการตรงต่อเวลาในทุกกิจกรรมจากกิจวัตรประจำวันของเราเองเช่นการรับประทานอาหารแต่ละมื้อในเวลาเข้านอนและตื่นนอนคือเวลาออกจากบ้านไปทำงานหรือไปโรงเรียนและกลับบ้านตรงเวลา เป็นต้นนอกจากนี้ยังเกี่ยวกับการตรงต่อเวลาเมื่อต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นเช่นเข้างานและออกตรงเวลา การเข้าร่วมประชุมและเลิกงานตรงเวลาการเข้าร่วมประชุมและสิ้นสุดการประชุมตรงเวลาเพื่อไปถึงที่นัดหมายตรงเวลา ฯลฯ

คนที่ปกติตรงต่อเวลาเป็นนิสัยเพราะมีความรู้สึกรับผิดชอบ ต่อภารกิจที่เขาต้องปฏิบัติสูงดังนั้นคนประเภทนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงในการทำงาน เป็นที่เคารพและไว้วางใจ จากเพื่อนร่วมงานด้วยและมักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นกัน 37

ประโยชน์ด้านวินัย

1.เพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ของกลุ่ม
2.เพื่อปราบปรามคนแข็งและหน้าด้าน
3.เพื่อความสุขของฝูงชน
4.เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน
5.เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6.เพื่อความศรัทธาของชุมชน
7.บทกวีแห่งวินัย

วินัยนำความมีระเบียบ

1.ผู้คนน้อยใหญ่ชื่นชมยินดีเป็นอย่างดี
2.วินัยเสริมสร้างศรัทธา
3.เพราะรักษากฎขอความร่วมมือ
4.เขาไม่โกหกพูดและพูดมาก
5.และความยากลำบากในการสร้างวิบาก
6.ฝูงชนสับข่าวลือ
7.ต้องซื่อสัตย์ถือวินัยใช้ควบคู่กัน

วินัยข้าราชการ

สำนักมาตรฐานวินัยสำนักงาน ก.พ. มุ่งมั่นเสริมศักยภาพและพัฒนาข้าราชการ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติราชการโดยเฉพาะระเบียบวินัยเพื่อให้ข้าราชการสามารถดำรงตนในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและจริยธรรมของทางราชการรวมทั้งเพื่อการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำนักวินัย มาตรฐานมีภารกิจที่สำคัญดังนี้

ดำเนินการสืบสวนรวบรวมข้อมูลรวมถึงวิเคราะห์การจัดทำสำนวน และให้ความเห็น ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการทางวินัย ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำสนับสนุนติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐการดำเนินการทางวินัยมาตรฐานการลงโทษในกระทรวงต่างๆ เสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัย. ติดต่อเรา

What is discipline?

Definition of Discipline Discipline: Discipline refers to the rules and regulations governing the physical conduct of people in society in a wholesome manner. To live together happily, not conflict with each other, stay away from evil Living together, without discipline, each person follows his own pleasure. There will be conflict and stealth. The more people, the more stories there is no peace, the work done will be in vain.

People with good discipline in various matters inevitably can plan and organize. To perform the daily routine perfectly, there will be no problems with chaos, of course, there is a good mood, the health and mind of all family members are also good Moreover, time may be allocated for study and practice. It is a daily routine as well, which, if possible, will be called the fulfillment of the purpose of being born as a human being, “We were born to create prestige” and if there is more effort to study and practice Dharma, it will Tense the Buddha Bodhisattva to be more cohesive

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ส่วนขยาย chrome

เรื่องถัดไป

lgbtq

เมนู