edx

edx

edx

edx ก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) และวัตถุประสงค์หลักของ คือเพื่อให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสำหรับทุกคนและทุกคน Where on earth โดยรวบรวมหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 90 แห่งทั่วโลกเช่น Harvard, MIT, Berkeley California และองค์กรชั้นนำเช่น intel, Microsoft, IEEE, RedHat เป็นต้นเป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำใน โลกเลยทีเดียว

หลักสูตรที่เปิดสอน


ทุกหลักสูตรมีมากกว่า 1,300 วิชาและมีผู้เรียนมากกว่า 33 ล้านคนทั่วโลก (สถิติ ณ วันที่ 25/06/2017) หลักสูตรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
– สถาปัตยกรรม
– ศิลปะและวัฒนธรรม (ศิลปะและวัฒนธรรม)
– ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต)
– การจัดการธุรกิจ
– เคมี
– การสื่อสาร (การสื่อสารหรือวิทยาการสื่อสาร)
– วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์)
– การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ (การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ)
– การออกแบบ
– เศรษฐศาสตร์และการเงิน (เศรษฐศาสตร์และการเงิน)
– การศึกษาและการฝึกอบรมครู (เทคนิคการศึกษาและการสอน)
– อิเล็กทรอนิกส์
– วิทยาศาสตร์พลังงานและโลก (พลังงานและวิทยาศาสตร์โลก)
– วิศวกรรม
– การศึกษาสิ่งแวดล้อม
– จริยธรรม (จริยธรรม)
– อาหารและโภชนาการ
– สุขภาพและความปลอดภัย (สุขภาพและความปลอดภัย)
– ประวัติศาสตร์
– มนุษยศาสตร์ (มนุษยศาสตร์)
– ภาษา
– กฎหมาย
– วรรณคดี (วรรณกรรม)
– คณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
– ยา (ยาหรือยา)
– ดนตรี
– ปรัชญาและจริยธรรม (ปรัชญาและจริยธรรม)
– ฟิสิกส์
– วิทยาศาสตร์
– สังคมศาสตร์หรือสังคมวิทยา)

และที่น่าประทับใจไปกว่านั้นคือทั้งหมดนี้ฟรี! ใช่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ โดดเด่นจากหลักสูตรออนไลน์เช่น Coursera หรือ Udemy และคะแนนจะถูกให้คะแนนหลังจากจบหลักสูตร สำหรับเพื่อน ๆ หากคุณต้องการใบรับรอง (Verified Certificate) คุณสามารถรับได้ แต่คุณต้องจ่ายที่นี่ เมื่อเริ่มหลักสูตรจะมีปุ่มให้เราคลิกว่าต้องการใบรับรองหรือไม่ซึ่ง ไม่ได้บังคับเรา แต่อย่างใด และสำหรับเพื่อน ๆ ฉันไม่สามารถตัดสินใจได้ปุ่มเพื่อรับใบรับรองนี้จะปรากฏขึ้นจนกว่าจะจบหลักสูตร (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร) นั่นคือเพื่อน ๆ สามารถเลือกเรียนได้ฟรี จนคิดว่าเราน่าจะผ่านหลักสูตรนี้จากนั้นคลิกเลือกเพื่อรับประกาศนียบัตรเพราะหากเพื่อน ๆ จ่ายเงินแล้วไม่ผ่านในรายวิชานั้นจะไม่ได้รับประกาศนียบัตร

ใบรับรอง

edx

นอกจากการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้แล้วหากเพื่อน ๆ ต้องการใบรับรองจากหลักสูตรเพื่อใช้ในการขึ้นเงินเดือนหรือเพิ่มในโปรไฟล์เพื่อศึกษาต่อหรือสมัครงานก็สามารถรับใบรับรองจาก ได้โดยมีค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับ ในแต่ละหลักสูตรซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่ $ 99
ใบรับรองจาก มีสองประเภท: ใบรับรองที่ผ่านการตรวจสอบและใบรับรอง XSeries ใบแรกคือใบรับรองหลังจบแต่ละหลักสูตร ซึ่งหากเราชำระเงินสำหรับใบรับรอง แต่เกิดเปลี่ยนใจเราสามารถขอเงินคืนได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากชำระเงิน
สำหรับใบรับรอง XSeries เราจะสามารถขอได้เมื่อเรียนจบทุกรายวิชาในหลักสูตรนั้น (Series) เช่นในบางชุดวิชามี 4-10 รายวิชา ใบรับรอง XSeries อ่านเพิ่ม

In addition to studying for furthering knowledge, if your friends need a certificate from the course to use to raise their salary or add it to their profile for further studies or apply for a job, they can get a certificate from edX at the expense of Depending on each course Which is usually $ 99.
There are two kinds of certificates from edX: Verified certificate and XSeries certificate. The first one is the certificate after each course. Which if we paid for the certificate but caused change of mind We can request a refund within 2 weeks after paying.
For XSeries certificate, we will be able to request when completing all courses in that course (Series), for example, in some course sets, there are 4-10 courses. XSeries certificate

บทความต่อไป ea

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

beartai

เรื่องถัดไป

แจกเครดิตฟรี

เมนู