erp

erp

erp

erp คืออะไร ระบบ ERP คืออะไร ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning
ERP คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร คือระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกันเช่น

หากเป็น ERP ของบริษัทจะหมายรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี และการเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิตรวมถึงระบบการกระจายสินค้าเพื่อช่วยให้การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอน (Algorithm) การทำงานได้อีกด้วย

ปัจจุบัน ERPมีการพัฒนาไปสู่รูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปERP ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐาน สามารถได้รับการติดตั้งและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยERP sotfwareมีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) ระบบขายหน้าร้าน POS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน

เพื่อให้มีการใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้งองค์กรได้

Coordination to support the member’s business practices effectively, training of integrating information into the database so that the overall information can be shared by both parties.

ERPsotfwareคือ ซอฟต์แวร์ที่มีการรวบรวม หรือผนวกฟังก์ชันงานทั้งหมดในองค์กร หรือมีการเชื่อมโยงในส่วนของโมดูลทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบเรียลไทม์ และERP sotfwareจะได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ (Best Practice)

ก็คือมีการกำหนดในส่วนของกระบวนการทางธุรกิจ ที่มีการทดสอบ และสำรวจมาแล้วว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมนั้นๆ ไว้ในตัวของERP sotfwareโดยที่ERP sotfwareจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับลักษณะการดำเนินงานขององค์กรนั้น.

erp

It is defined in the business process. That has been tested And it has been explored to be the best in the industry in the ERP sotfware where ERP sotfware can be adapted to the operating nature of the organization.

ระบบERP Mango Anywhere ช่วยธุรกิจก่อสร้างอย่างไรบ้าง
ทำให้เห็นต้นทุนทั้งหมดได้จริงแบบ Real Time ในการบริหารงานก่อสร้าง
โปรแกรม Mango Anywhere มีระบบการทำงานของโปรแกรมที่สามารถทำให้รู้ต้นทุนของโครงการทั้งหมดในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างรวดเร็ว สามารถสร้าง BOQ ได้ทั้งในรูปแบบ การ Import BOQ และ Copy BOQ จากโครงการที่มีงานคล้ายกัน และเปรียบเทียบ Budged กับ BOQ

เพื่อให้เห็น Saving Cost เบื้องต้น โดยสามารถเช็คข้อมูลจากในระบบได้ ตั้งแต่เปิดโครงการจนปิดโครงการ

There is a programing system that can make it possible to quickly know the cost of all projects in each period. BOQ can be created in the form of Import BOQ and Copy BOQ from similar projects. And compare Budged with BOQ to see the basic Saving Cost by checking the data from the system. From opening the project until closing the project

รู้ล่วงหน้าว่าเมื่อไรต้องจ่ายเงิน
โปรแกรม Mango Anywhere ช่วยป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน เช่น ก่อนที่เราจะเปิดใบขอซื้อ (Purchase requisition) โปรแกรม Mango Anywhere จะแสดงจำนวนวัสดุที่เรามีอยู่ในคลังว่ามีอยู่แล้วเท่าไร ทำให้เราวางแผนการสั่งซื้อได้ และ ผู้รับเหมาสามารถบันทึกเอกสารขอเบิกผลงาน ได้จากในระบบ ทำให้ฝ่ายบัญชีสามารถตรวจสอบ และเตรียมเรื่องที่จะจ่ายได้จากในโปรแกรม

Will show how many materials we have in the warehouse that we have Allows us to plan the order and the contractor can save the work request documents from within the system allowing the accounting department to check. And prepare matters to be paid in the program

สนใจสมัครสมาชิกเล่น แบบไม่ต้องติดตั้ง

ขั้นตอน การสมัคร แบบง่ายๆ หากท่าน สมัครสมาชิก กับเราเพื่อ เล่นสล็อตออนไลน์ ณ วันนี้ เพียงไม่ กี่ขั้นตอนเท่านั้นใน การสมัคร ยิ่งไปกว่า นั้นด้วยระบบ ฝาก – ถอน แบบ อัตโนมัติ บริการ 24 ชั่วโมง และมีความปลอดภัย ระดับสูง

 ติดต่อเรา

บทความต่อไป กรงกรรม ep 6

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

พระบรมราโชวาท

เรื่องถัดไป

american horror story

เมนู