hereditary

hereditary

hereditary

hereditary หมายถึง ลักษณะ ของสิ่ง มีชีวิต ที่ได้รับการถ่ายทอด จากสิ่งมีชีวิต ก่อนหน้านี้ สามารถส่งต่อ จากรุ่นหนึ่ง ไปยังรุ่นต่อไป หรือ

กรรมพันธุ์ คือ การถ่ายทอด ลักษณะต่างๆ ของชีวิต จากรุ่นหนึ่ง ไปสู่ รุ่นต่อไป (รุ่นลูกหลาน ลูกหลาน) ตัวอย่าง เช่นพ่อแม่ สามารถถ่าย ทอดลักษณะ ต่างๆ ลงไปยังรุ่นลูกหลาน ของตนเอง ได้ ลักษณะ ที่ถ่ายทอดออก มาสามารถ

แบ่งออก เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ลักษณะ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การศึกษา เรื่องกรรมพันธุ์ เริ่มขึ้น ในกลาง ศตวรรษ ที่ 18 โดย Gregor Mendel ซึ่งเป็นผู้ค้นพบ และอธิบาย หลักการ ของการถ่าย ทอดทางพันธุกรรม

กรรมพันธุ์สามารถเรียกได้ว่าเป็นกรรมพันธุ์

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนมีลักษณะต่างๆมากมาย มีหน่วยควบคุมที่ควบคุมลักษณะเหล่านี้ที่เรียกว่ายีน ยีนมีอยู่มากมายภายในเกือบทุกเซลล์ ยีน (ยีน) ใด

ยีนแต่ ละยีน มีหน้าที่ ควบคุม การถ่ายทอด ทางพันธุกรรม ด้วยทั้งยีน (Gene) ที่ควบคุมลักษณะเด่นและยีน (Gene) ที่ควบคุมลักษณะถอย แต่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่ทำให้เราดูแตกต่างกัน นอกกรรมพันธุ์ คือสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งแวดล้อม

การถ่ายทอด ลักษณะ การดำรง ชีวิต จากรุ่น หนึ่ง สู่รุ่นหนึ่ง หรือจากบรรพบุรุษสู่ ลูกหลาน เช่นสีผิวทรงผม สีตา เป็นต้นผู้ คนบอกว่า มีลักษณะ ผมเหมือน พ่อลักษณะสีตา จะคล้ายกับแม่

พวก เขา สามารถ ส่งต่อ จากพ่อแม่ ไปยังลูก ๆ หรือ จากรุ่นหนึ่ง ไปสู่ รุ่นต่อไป เราเรียก สิ่งเหล่านี้ ว่าลักษณะ ทางพันธุกรรม พันธุศาสตร์ นั้นต้องพิจารณา หลายชั่วอายุคน หรือหลายชั่วอายุคน เนื่องจาก พันธุกรรมบาง อย่างอาจ ไม่มีอยู่ในลูกหลาน แต่อาจปรากฏในลูกหลาน

hereditary
กรรมพันธุ์

การถ่ายทอด ทางพันธุกรรม หรือลักษณะ เฉพาะ ในสิ่ง มีชีวิตสามารถ ส่งต่อไป ยังรุ่น ต่อไป ได้โดยผ่านเซลล์ สืบพันธุ์ นั่น คือเมื่อ มีการปฏิสนธิ ระหว่างเซลล์ไข่ อสุจิของแม่ และพ่อลักษณะ ของพ่อ และแม่ถ่ายทอด ไปยังลูก ตัวอย่าง ลักษณะทางพันธุกรรม ได้แก่ :

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม

นักวิทยาศาสตร์ จำแนก สิ่ง มีชีวิตต่าง ๆ ตามความ เหมือน และความแตกต่าง ความแตกต่าง ของสิ่ง มีชีวิตมัก จะเห็นได้ชัดเจน เช่นโลมา แตกต่าง จากลิง มากแม้ ว่าทั้งสอง จะเป็นสัตว์เลี้ยง ลูกด้วย นมเหมือนกัน

นอกจากนี้ ยังพบ ว่าความแตกต่าง เกิด จากความผันแปร ภาย ในสิ่งมีชีวิต เดียวกัน แต่มีความแตกต่าง น้อยกว่า ที่เกิด ขึ้นระหว่าง สิ่ง มีชีวิตที่แตกต่างกัน
เราทุกคน อยู่ในเผ่าพันธุ์ มนุษย์ เนื่อง จากเรามีลักษณะ หลายอย่าง ที่เหมือนกัน

และมนุษย์ แต่ละคน ก็แตกต่างกัน แม้แต่ฝาแฝด ที่เป็นฝาแฝด ก็แบ่งไข่ แม้ว่า จะมีลักษณะ คล้าย กันมากที่สุด แต่ก็ยังมีลักษณะที่แตกต่างกันความแตกต่างดังกล่าวเรียกว่า“ ตัวแปรทางพันธุกรรม”

การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท:
 1. ลักษณะ ที่มีการเปลี่ยน แปลง แบบ ไม่ต่อเนื่อง ลักษณะ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ต่อเนื่องการแปรผันไม่ต่อเนื่องเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงไม่ต่อเนื่องเกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรม

เช่น เดียว กับลักษณะ ลักยิ้ม (มีหรือไม่มีลักยิ้ม) ติ่งหู (มีหรือไม่มีติ่งหู) ห่อลิ้น (สามารถพันลิ้นหรือห่อลิ้นไม่ได้) เป็นต้น

 1. ลักษณะ ที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะ ทางพันธุกรรม ที่ไม่สามารถแยกแยะ ได้ชัดเจน เช่นส่วนสูงน้ำหนัก สีผิวซึ่งเป็นลักษณะ ที่ได้รับอิทธิพล จากพันธุกรรม และสิ่งแวด ล้อมควบคู่ กันไปเช่นความสูง ของคนเรา ถ้าเราได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการการออกกำลังกายจะทำให้เรามีร่างกายที่สูงขึ้น

เงื่อนไขที่ควรทราบในการศึกษาพันธุศาสตร์

 1. Gamete หรือ Sex cell หมายถึงไข่หรืออสุจิ
 2. Dominance หมายถึงลักษณะที่มักเกิดขึ้นในลูกหลานหรือรุ่นต่อไป
 3. ลักษณะที่ด้อยกว่า (Recessive) หมายถึงลักษณะที่ไม่ปรากฏในยุคต่อไป
 4. ยีน (Gene) หมายถึงหน่วยควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
  กรดนิวคลีอิกโดยเฉพาะประเภท DNA เป็นประเภท RNA ที่พบบ่อยที่สุด
 5. ยีนโฮโมโลกัสหมายถึงยีนเดียวกันอยู่ด้วยกันเช่น TT, tt, AA, bb
 6. ยีน Heterocyclus (ยีน Heterozygous) หมายถึงยีนที่แตกต่างกันเช่น Tt, Aa, Bb
 7. จีโนไทป์หมายถึงลักษณะหรือรูปแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะ
 8. ฟีโนไทป์หมายถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงาน
  จากยีนและอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
 9. โครโมโซมโฮโมโลกัส (Homologous chromosome) หมายถึงโครโมโซมคู่
  และลักษณะเหมือนกัน
 10. โครโมโซมโฮโมไซกัส (Homozygous chromosome) หมายถึงโครโมโซมที่มีลักษณะคล้ายกัน
  แต่ละยีนมียีนโฮโมไซคลิกอย่างน้อย 1 คู่
กฎทางพันธุกรรมของ Mendel

เมนเดลทดลองผสมถั่วเจ็ดชนิดที่กระจายอยู่บนโครโมโซมที่แตกต่างกันการทดลองกว่า 7 ปีพบกฎของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและได้รับการยกย่องว่าเป็นพ่อ แห่งพันธุศาสตร์ (บิดาแห่งพันธุศาสตร์)
กฎหมายที่สำคัญของการสืบทอด Mendelian คือ:

กฎข้อ 1. กฎของการแยกมีดังนี้ยีนที่จับคู่จะแยกออกจากกันในเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์ก่อน
จะมารวมกันอีกทีจะมารวมกันอีกเมื่อไหร่
กฎข้อที่สองคือกฎแห่งการแบ่งประเภทอิสระมีความสำคัญดังนี้ยีนที่จับคู่กันเมื่อแยกออกจากกัน ยีนแต่ละยีนไปรวมกับยีนอื่น ๆ นั่นคือเซลล์ การสืบพันธุ์เป็นการรวบรวมหน่วยพันธุกรรมของลักษณะโดยการจัดกลุ่มอย่างอิสระ จึงทำให้การทำนายผลเกิดขึ้นหลายชั่วอายุคน

ติดต่อเรา

บทความต่อไป คาสิโน

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Disneyland

เรื่องถัดไป

ข้าวผัดกระเพรา

เมนู