minesweeper

minesweeper

minesweeper

minesweeper เป็นเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นคนเดียว มีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่ของทุ่งกับระเบิดทั้งหมด โดยไม่ทำให้ระเบิดทำงาน ปัจจุบันมีให้เล่นบนระบบคอมพิวเตอร์เกือบทุกแพลตฟอร์ม ฉบับที่รู้จักกันดีที่สุด คือ ฉบับที่ติดตั้งมาพร้อมกับไมโครซอฟท์ วินโดวส์ ตั้งแต่เวอร์ชัน 3.1 เป็นต้นมา
เกมจะเริ่มต้นด้วยทุ่งระเบิดที่บรรจุระเบิดในช่องต่าง ๆ แบบสุ่ม การนับเวลาจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้เล่นเริ่มเปิดช่องบนทุ่งระเบิด ขนาดของทุ่งระเบิดขึ้นอยู่กับผู้เล่นจะเลือกเล่น ทุ่งระเบิดขนาดใหญ่มักจะมีจำนวนลูกระเบิดมากกว่า และส่งผลให้เล่นได้ยากขึ้น

เมื่อผู้เล่นเปิดช่องที่ไม่มีลูกระเบิด จะปรากฏตัวเลขระบุจำนวนลูกระเบิดที่อยู่ในช่องติดกับช่องนั้น (โดยทั่วไปมีช่องโดยรอบ 8 ช่อง) ผู้เล่นสามารถใช้ข้อมูลนี้พิจารณาว่าช่องใดที่มีหรือไม่มีลูกระเบิด และเปิดช่องว่างที่ไม่มีลูกระเบิด หรือทำการปักธงเพื่อระบุว่าช่องนั้นมีระเบิดอยู่

(Typically 8 surrounding slots). Players can use this information to determine which slots are with or without bombs. And opened up a space without bombs Or place a flag to indicate that the channel has a bomb

ผู้เล่น

สามารถปักธงบนช่องที่เชื่อว่ามีระเบิดอยู่ได้ด้วยการกดปุ่มขวาของเมาส์บนช่องนั้น ในบางโปรแกรมผู้เล่นสามารถกดปุ่มขวาซ้ำอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนจากธงเป็นเครื่องหมายคำถาม สำหรับใช้ระบุกรณียังไม่แน่ใจว่าช่องนั้นมีระเบิดอยู่หรือไม่ และการกดปุ่มขวาบนช่องนั้นอีกครั้งเป็นการลบเครื่องหมายออก ช่องนั้นจะกลับไปสู่สภาพเริ่มต้น ช่องที่มีธงปักอยู่จะไม่สามารถเปิดด้วยการกดปุ่มเมาส์ซ้ายได้ ส่วนช่องที่มีเครื่องหมายคำถามนั้นสามารถเปิดด้วยปุ่มเมาส์ซ้ายได้เหมือนช่องปกติ

Pressing the right button on that channel again removes the check. The channel will return to its initial state. Channels with flags cannot be opened by pressing the left mouse button. The fields with the question mark can be opened with the left mouse button like normal ones.

ในบางโปรแกรมอนุญาตให้ผู้เล่นกดปุ่มกลางของเมาส์ (หรือกดปุ่มซ้ายและขวาพร้อมกัน หรือกดปุ่ม Shift พร้อมกับปุ่มเมาส์ซ้าย) บนช่องที่มีตัวเลข หากช่องที่อยู่โดยรอบช่องนั้นมีธงปักอยู่เท่ากับจำนวนที่ตัวเลขระบุ จะเป็นการเปิดช่องที่เหลือทั้งหมดที่ไม่มีธงปักอยู่ทันที ไม่ว่าธงที่ปักอยู่จะปักอยู่บนระเบิดอย่างถูกต้องหรือไม่ก็ตาม วิธีนี้สามารถช่วยให้ผู้เล่นทำเวลาได้เร็วขึ้น บางโปรแกรมผู้เล่นสามารถกดปุ่มขวาค้างไว้หลังจากปักธง แล้วเคลื่อนเมาส์ไปรอบ ๆ และกดปุ่มซ้ายบนช่องที่มีตัวเลขในขณะที่ยังกดปุ่มขวาค้างไว้ได้ เพื่อเปิดพื้นที่จำนวนมากภายในเวลาอันสั้น

บางโปรแกรมมีตัวเลือกช่วยในการโกงเกมได้ เช่น ช่องแรกที่ผู้เล่นเปิดจะไม่มีลูกระเบิดเสมอ หรือทุ่งระเบิดที่สามารถเล่นจนจบได้โดยไม่ต้องมีการเดาตำแหน่งของลูกระเบิด
รูปแบบที่ยอมรับกันว่าเป็นมาตรฐานของไมน์สวีปเปอร์แบ่งเป็น 3 ระดับ

Some programs offer a cheat option, for example, the first block the player opens will always not have a bomb. Or a field of bombs that can be played to the end without having to guess the location of the bombs
The format is accepted as a minesweeper standard, divided into 3 levels.

ง่าย (Beginner) มีระเบิด 10 ลูก ขนาด 8×8 หรือ 9×9 ช่อง
ขนาดมาตรฐานของระดับง่าย คือ 8×8 ช่อง
ไมน์สวีปเปอร์ที่ติดตั้งมากับไมโครซอฟท์ วินโดวส์เอกซ์พีเป็นต้นมา ขยายขนาดทุ่งกับระเบิดระดับง่ายเป็น 9×9 ช่อง จึงถูกปฏิเสธในการเข้าจัดอันดับสถิติร่วมกับโปรแกรมไมน์สวีปเปอร์อื่น

Minesweeper pre-installed with Microsoft Windows XP onwards Expanded the size of a simple minefield field to 9×9, so it was rejected in the statistical rating in conjunction with other minesweeper programs.

ปานกลาง (Intermediate) มีระเบิด 40 ลูก ขนาด 16×16 ช่อง
Medium (Intermediate) contains 40 bombs, size 16×16 slots.
เชี่ยวชาญ (Expert) มีระเบิด 99 ลูก ขนาด 30×16 ช่อง
Expert (Expert) has 99 bombs, size 30×16 slots.

โดยทั่วไปจะมีตัวเลือกให้กำหนดขนาดทุ่งระเบิดและจำนวนลูกระเบิดได้เอง แต่จะไม่มีการจัดเก็บสถิติ
ไมน์สวีปเปอร์ได้รับการพัฒนาเป็นโปรแกรมเกมจำนวนมาก ส่วนใหญ่อิงรูปแบบดั้งเดิมของฉบับไมโครซอฟท์ วินโดวส์ บางโปรแกรมได้ถูกรวมให้ติดตั้งควบไปกับระบบปฏิบัติการและ GUI หลายตัว ตั้งแต่Minesweeper ในไมโครซอฟท์ วินโดวส์, KMines ใน KDE, และ Gnomine

Some programs have been bundled with multiple operating systems and GUIs, including Minesweeper in Microsoft Windows, KMines in KDE, and Gnomine.

minesweeper

ใน GNOME

ส่วนบนอินเทอร์เน็ตก็สามารถค้นหาโปรแกรมเกมไมน์สวีปเปอร์ทั้งแบบดั้งเดิม และแบบที่มีทุ่งระเบิดหรือลูกระเบิดที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพราะเกมไมน์สวีปเปอร์แบบพื้นฐานนั้นเขียนได้ค่อนข้างง่าย

In GNOME, on the Internet, you can find both traditional minesweeper game applications. And models with different fields of bombs or bombs This is because the basic minesweeper game is quite easy to write.

รูปแบบเกมที่แตกต่างออกไป มักจะอยู่ที่รูปทรงของทุ่งระเบิด มีทั้งแบบสองและสามมิติ หรือใช้ช่องทุ่งระเบิดเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม

โปรแกรมที่ International Mines weeper Committee รับรองให้ใช้ในการบันทึกสถิติอย่างเป็นทางการประกอบไปด้วย
Minesweeper Clone 0.96, 0.97, 2006, 2007
Minesweeper Arbiter 0.45, 0.46
Minesweeper X 1.13.1

 ติดต่อเรา

บทความต่อไป american horror story

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

traffic

เรื่องถัดไป

กรงกรรม ep 6

เมนู