provide แปลว่า

provide แปลว่า

provide แปลว่า การให้วัตถุหรือเงินเป็นทานที่ดี

provide แปลว่า การให้ของชาวพุทธเป็นเรื่องของอาหารมี 3 อย่างคือทานหรืออามิสทานคือการให้วัตถุหรือเงินเป็นทานที่ดีสำหรับผู้ไม่เคารพซึ่งก็คือการให้อภัยในสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ดีกับเราไม่พยาบาทหรืออาฆาตพยาบาท การให้อภัยเป็นเรื่องยากที่สุดในบรรดาทาน แต่บุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยธรรมะคือสอนธรรมะเป็นความรู้เป็นทาน คำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงความรู้ที่ตนรู้ และช่วยให้เขาพ้นทุกข์ซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม วิธีทางตรงคือเราให้ความรู้โดยตรงกับผู้รับทางอ้อมกล่าวคือ เพราะเป็นการพัฒนาสติปัญญาไม่ให้เราทำในสิ่งที่ผิดและมุ่งไปสู่ สิ่งที่ถูกต้อง

กลับมาที่วัตถุสิ่งของสิ่งของเงินอาหารเสื้อผ้าทั้งหมด ไปตอบแทนคนอื่นถามว่าคนที่จะเอาคืนให้คนอื่นได้ไหมถ้ายังมีความโลภความโลภยังให้ได้ไหม ไม่เรายังมีความโลภ ความตระหนี่ไม่สามารถให้ได้ต้องลดความโลภและความตระหนี่ในการให้สิ่งของเป้าหมายหลักต้องลดความตระหนี่ ลดความโลภในใจของเราในเบื้องต้น

provide แปลว่า

ทานที่สองคืออโหสิกรรม มันเป็นปมในใจของเราความแค้นความอาฆาตพยาบาท เพราะความอาฆาตแค้นติดอยู่ในใจของเรา นักปฏิบัติที่สนใจเส้นทางและผลลัพธ์หากยังไม่ยอมแพ้ความพยาบาทในใจอย่าหวังว่าจะมีหนทางที่จะได้ผลดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น หากเรากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตให้ล้างสิ่งเหล่านี้ ทั้งหมดใช้เพื่อทำให้ใครบางคนขุ่นเคืองในการให้อภัย

สุดท้ายคือธรรมะ สูงสุดคือพระอรหัตหลุดพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงดังนั้นการให้ธรรมจึงเป็นทานสูงสุดเพราะไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกการเวียนว่ายตายเกิดบ่อยทุกข์บ่อยหยุดที่จะเกิดมีความสุขมาก ๆ แล้วบุญและทานอย่างไร บุญเป็นชื่อของความสุขความเจริญถามว่าถ้าทำตามอำเภอใจอย่างนี้จะมี แต่ความสุขความเจริญ? ไม่มันต้องมีกุศล มีสติปัญญาในการเลือกทานบารมีที่สมควร. บุญหมายถึงความสุขความเจริญ

การทำบุญหมายถึงการทำให้มีความสุขความเจริญ กินที่ไม่หวังผล นั่นคือวัตถุบิณฑบาตนั่นคือละเว้นความโลภเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะกินในขณะเดียวกันการที่จะสามารถให้อภัยความโกรธความโลภความอาฆาตพยาบาทและความเกลียดชังต้องละทิ้ง ในขณะที่คุณนั่งฟังธรรมคุณกำลังท้อถอยกับความหลงใหล มันทิ้งไปในขณะที่ฟัง

ทานการให้ คือ

ถ้าเป็นการให้ด้วยใจประกอบด้วยคุณธรรม 2 ประการคือพรหมวิหารธรรมและสังฆทานการให้ทานคือทานที่บริสุทธิ์เป็นทานที่เจริญทั้งกายและใจอย่างต่อเนื่อง ต่อสังคมภายนอกทุกประการเกิดมาด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยรากฐานของวิหารและสังคหวัตถุธรรมผู้ให้ความรักย่อมได้รับความรักตอบแทน ผู้ให้ข้าวก็ให้น้ำเท่ากันทั้งหมด เพราะนั่นคือการให้ชีวิตดังนั้นในเรื่องของการให้ซึ่งสูงสุด คือการให้โดยไม่ประมาณระดับการให้ในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถพิเศษ

มอบสิ่งของและเงินให้ปัจจัย 4 อวัยวะเลือดและเนื้อ หรือถึงขั้นสูงสุดแม้ชีวิตจะเรียกได้ว่าเป็นปรมัตถ์ แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของจิตใจที่เมตตากรุณาหัวใจที่เห็นทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บและตาย ล้วนเป็นญาติพี่น้องของเราไม่ว่าในชาติใดหรือชาติใดเราจึงควรมองโลกด้วยสายตาปรารถนาดี ด้วยความสงสารอยากได้รับความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์เราเองก็รักความสุข เกลียดและทุกข์อย่างไร คนอื่นรักความสุข เกลียดความทุกข์ไม่ต่างจากเราเหมือนกัน เราทำในสิ่งที่เรานึกถึงใจเขาใจเรา เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราใส่ใจเขา

บทสรุปได้ว่า

ดังนั้นการทำบุญบอกว่าไม่ต้องมีผลพูดผิดพูดอีกที่ไม่หวังผลคือทานเพราะผลที่คาดหวังเกิดขึ้นก่อนในขณะที่ให้ลดโลกให้อภัยลดความโกรธก็ต้องมี ลดก่อนที่จะได้รับ ส่วนธรรมะลดกิเลสโดยตรงลดขณะฟังสิ่งที่ให้กับตัวเราเอง ในขณะฟังธรรมทำบุญหวังบุญหวังความสุขความเจริญก็ต้องมีปัญญาในการทำด้วย การทำบุญกับสิ่งที่ไม่ดีและความดีมีศีลต่างกัน เราต้องรู้ว่าใครทำบุญด้วยบุญคือความสุขความเจริญถ้าคุณสามารถทำความสุขความเจริญกับคนหมู่มาก

ความสุขความเจริญมากมายจะกลับมาหาคุณ นำความทุกข์มาสู่คนจำนวนมากความทุกข์มากมายกลับมาหาคุณ มันอยู่ที่ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย ดังนั้นจะดีกว่าที่จะไม่เพราะอย่างน้อยมันก็ตัดความตระหนี่ในใจของเราการให้ก็แตกต่างจากคุณเพราะตันเป็นภาษาบาลีที่มีกรอบชัดเจนว่าให้ของอโหสิกรรมและธรรมะ การให้เป็นภาษาบาลีมีเป้าหมายเพื่อลดความปรารถนา ติดต่อเรา

provide แปลว่า

provide means that Buddhist giving is a matter of food, there are three things: eating or amitthan, that is, giving things or money is good for the disrespect, that is to forgive what others do bad to us. Vengeful or malice Forgiveness is the most difficult of all alms. But the greatest merit with dharma is teaching dharma as knowledge as alms.

The word Dharma here means knowledge that one knows. And save him from suffering, which can be done both directly and indirectly The direct method is that we provide knowledge directly to the indirect recipient, that is, Because it is the development of intelligence not to do wrong things and to move towards The right thing

Come back to all objects, things, money, food, clothes. To give back to others, ask if the person can give back to others if greed still has greed. No, we still have greed. The stinginess cannot be given, the greed and the stinginess must be reduced in giving the main target things, the stinginess must be reduced. Reduce the greed in our hearts initially.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

google japan

เรื่องถัดไป

ip location

เมนู