TSF

TSF

TSF บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด

TSF กลยุทธการลงทุน มีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สิน สุทธิของกองทุนรวม และลงทุนในพันธบัตรตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ใบสัญญาตั๋ว แลกเงินตราสารกึ่งทุนหลักทรัพย์ หรือตราสารที่เสนอขาย ในต่างประเทศตราสารหนี้อื่นๆ หรือเงินฝากตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นๆ
หรือการค้นหา กำไรโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนรวมประเภทนี้ลงทุน กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ แต่จะไม่ลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์

บลจ.ทิสโก้ เพิ่มทางเลือกการลงทุน ระยะยาว ใหม่ 4 กองทุน

บลจ.ทิสโก้ เพิ่มทางเลือกการลงทุน ระยะยาว ผ่านกองทุนออมทรัพย์แนะนำกองทุน SSF ใหม่ 4 กองทุนพร้อมนโยบายหลากหลายครอบคลุมทั้งหุ้นไทยและต่างประเทศ เปิดให้ลงทุนตั้งแต่ 4 พ.ย. 63 นายสหรัตน์ชาติสุวรรณผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด กล่าวว่าเพื่อกระจายสินทรัพย์การลงทุนระยะยาวของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มทางเลือกในการวางแผนภาษี ณ สิ้นปี 2020 ล่าสุด บลจ.ทิสโก้ได้เปิดตัวกองทุนการออม (SSF) น้องใหม่ที่มีนโยบายการลงทุนครอบคลุมหุ้นไทย และหุ้นต่างประเทศเพิ่มเติมอีก 4 หุ้นโดยจะเปิดให้ลงทุนในทุกกองทุนตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

TSF

กองทุน SSF ใหม่ที่เสนอโดย บลจ.ทิสโก้ ได้แก่


1. กองทุนเปิดทิสโก้กลยุทธ์ (TSF-SSF) อิควิตี้ ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนหุ้นไทยพื้นฐานดีเลือกโดยผู้จัดการกองทุน
2. กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap เพื่อการออม (TISCOMS-SSF) กองทุนรวมตราสารทุนระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ลงทุนในหุ้นไทยที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง 80,000 ล้านบาทใน SET หรือ mai A-Shares Equity

นายสารัชกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับ SSF ที่ บลจ. ทิสโก้เสนอก่อนหน้านี้มี 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมทิสโก้อินคัมพลัส (TINC-SSF) ผสมความเสี่ยงระดับ 5 (ความเสี่ยงปานกลางถึงสูง) กระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ต่างๆ

พิเศษ สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อหรือเปลี่ยนมาใช้ SSF ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึง 31 มกราคม 2564 ทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับกองทุนตราสารหนี้ทิสโก้ระยะสั้น (TISCOSTF) 100 บาทสูงสุด 2,000 บาท (1 คนต่อ 1 สิทธิ์)

การลงทุนใน SSF ผู้ลงทุน จะต้องถือหน่วยลงทุน เป็นเวลา 10 ปี นับจากวันที่ลงทุน จำนวนเงินสูงสุดที่ลงทุนในแต่ละปี ไม่เกิน 30% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมเงินลงทุนใน SSF กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประกันบำนาญ

หรือเงินเกษียณอื่นๆ และต้องไม่เกิน 500,000 บาท หากผิดเงื่อนไขการลงทุน หรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน 10 ปีนับจากวันที่ซื้อหน่วยลงทุนผู้ลงทุนต้องคืนเงินที่หักภาษีและจ่ายเงินให้รัฐเพิ่มอีก 1.50% ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีเมื่อยื่นขอลดหย่อนภาษี จนถึงวันที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี และกำไรจากการขายเป็นรายได้ในปีที่ไถ่ถอน ซึ่งจะต้องนำไปรวมคำนวณภาษี

TSF Investment Strategy Have equity instruments On average, in the fiscal year, not less than 80% of the property value. Mutual Fund Net And invest in bonds, treasury bills, certificates of deposit, contracts, bills of exchange, semi-equity instruments, securities Or the instruments offered for sale Offshore other debt instruments Or deposits as well as securities or other assets or searching for profits by one or more methods in accordance with the notification of the Office of the SEC prescribing or approving this type of mutual fund investment The fund may invest in derivatives. But will not invest in derivative bonds
ติดต่อเรา

บทความต่อไป Turnip

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

สงครามปฏิวัติทวงโลก

เรื่องถัดไป

a poem a day

เมนู